หลักสูตร Chula MOOC

(สำหรับนิสิตและบุคลากรทุกคน)หลักสูตรความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้นำหลักสูตรพิเศษที่น่าสนใจจากสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ มาให้นิสิตได้เลือกเรียนและพัฒนาตนเองผ่าน CHULA MOOC เพื่อเก็บสะสมผลการเรียนรู้ต่างๆไว้ในระบบ CU Neuron

Aging Society and The Oral Health Care (จุฬาฯ)

ผศ. ทพญ. ดร.อรพินท์ โคมิน รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ทพ.สหพรหม นามะโน และทพ.ชานน สุวรรณประพิศ

มีสุขภาวะที่ดี

รายวิชา Aging Society and The Oral Health Care จะนำเสนอเกี่ยวกับสภาวะการเข้าสู่ของสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ความสำคัญของการเตรียมตัวรับมือของของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในฐานะบุคคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสภาพจิตใจ ที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพองค์รวม การเปลี่ยนแปลงของสุขสภาวะในช่องปาก การตรวจและการดูแลรักษา ในเรื่องของการให้การรักษาจะกล่าวถึงเนื้อหาทางทันตกรรมด้านต่าง ๆ ตลอดจนการออกแบบปรับปรุงสถานที่พักอาศัย การเปลี่ยนแปลงที่ให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้ใช้งานได้ระยะยาว การอำนวยความสะดวกแก่สภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน (ตรีโกณมิติและจำนวนเชิงซ้อน) (จุฬาฯ)

ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลาย ๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

อ.มณฑิรา ดำรงมณี

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ จะเป็นการสรุปประเด็นไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ติวเข้มสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ทบทวนประเด็นเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ และสอนเกี่ยวกับ problem sounds, word stress และ linking sounds รวมถึงการออกเสียงเบื้องต้น

Communicative Thai for Foreigners (จุฬาฯ)

อ. ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข

วัฒนธรรมความเป็นไทย

This course will introduce Thai as a foreign language and demonstrate how to utilize it on a daily life for beginning foreign learners. Learners will gain the knowledge by studying examples of vocabulary, phrases, and fundamental Thai grammar that can be implemented and in daily interactions naturally .
After completing this course, learners will have gained knowledge and understanding of how to pronounce basic words and phrases used in informal conversations. Learners will able to use basic vocabulary and simple expressions that are commonly used in everyday communication and also be able to apply a knowledge and understanding of basic Thai grammar, as well as the ability to communicate effectively in everyday life by using Thai language

SDGs x CHULA : จุฬากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จุฬาฯ)

ทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs) ของสหประชาชาติผ่านนโยบายและการดําเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จึงได้ดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง SDGs x CHULA : จุฬากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะมีเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งกําหนดโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติ และนําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน

ยานยนต์ไฟฟ้า - กุญแจสู่การสัญจรยุคหน้า (EV - The key to future mobility) รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร

พลเมืองที่ดีของสังคมโลก

สำหรับวิชา ยานยนต์ไฟฟ้า - กุญแจสู่การสัญจรยุคหน้า (EV - The key to future mobility) จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแนวคิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นใหผู้เรียนเห็นถึงโอกาสที่สังคมไทยจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และตระหนักถึงความท้าทายกว่าสังคมจะก้าวจากความเคลือบแคลงสงสัยสู่การโอบรับสนับสนุนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวของกับยานยนตไฟฟ้า รวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมโลกต่อไป

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: ความน่าจะเป็นและสถิติ (จุฬาฯ)

ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive

แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธที่น่ากลัว (Earthquake - A horrow geohazard) (จุฬาฯ)

ศ. ดร.ปัญญา จารุศิริ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายวิชา แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธที่น่ากลัว (Earthquake - A horrow geohazard) เป็นการนำเสนอความรู้ที่จำเป็นและสำคัญสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยเนื้อหาจะนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดเรื่องแผ่นดินไหว ความเข้าใจการเกิดพิบัติภัยแผ่นดินไหว แนวทางป้องกันที่ลดพิบัติภัย รวมถึงวิธีการเอาตัวรอดหากเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น

Learn Python: Language Basics and Fundamental Data Processing (จุฬาฯ)

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต, รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ, รศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์, อาจารย์ชินวิทย์ ชลิดาพงศ์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

เรียนภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ผู้เรียนแม้จะไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเขียนโปรแกรมบน Jupyter Notebook เพื่อประมวลผลข้อมูลในบริบทต่าง ๆ ได้ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจประเภทของข้อมูลและการประมวลผลที่ถูกต้อง ผนวกกับการควบคุมผังการทำงานของโปรแกรม การเรียกใช้งานไลบรารีต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์อย่างง่าย ๆ ได้ รวมถึงได้รับพื้นฐานการออกแบบและเขียนโปรแกรม Python ให้สามารถใช้งานซ้ำได้อย่างคุ้มค่าผ่านการใช้ฟังก์ชันและโมดูล
หลังจากผู้เรียนจบรายวิชานี้ ผู้เรียนจะมีความพร้อมในการเรียนรู้รายวิชาต่อไปในซีรีส์คอร์สออนไลน์ "เรียนไพธอน" จาก Chula MOOC นี้ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เเนื้อหาที่ครอบคลุมการใช้ไลบรารี NumPy ที่เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) ด้วย Matplotlib ต่อไป

การเจรจาต่อรองในเชิงธุรกิจ (จุฬาฯ)

ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง ประเภทของการเจรจาต่อรอง หลักการจัดการความตึงเครียดระหว่างการเจรจาต่อรอง หลักการฟังเชิงรุก (Active listening) ข้อควรระวังในเจรจาต่อรอง กระบวนการเจรจาต่อรอง เช่น การจัดลำดับการเจรจาต่อรอง การเตรียมการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง การบรรลุเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง การทำสัญญาและข้อตกลง เทคนิคการจัดการกับข้อเรียกร้องในระหว่างการเจราจาต่อรอง การสร้างเงื่อนไข: Anchoring, Overconfidence, Framing, Availability การสร้างเงื่อนไข: Escalation, Reciprocation, Contrast การจัดการความขัดแย้งในระหว่างการเจราจาต่อรอง

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

รศ.มานิตย์ จุมปา

พลเมืองที่ดีของสังคมโลก

รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย

การสื่อสารในเชิงธุรกิจ (จุฬาฯ)

ศ. ดร.กิตติคุณ ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ และ อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์

นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ในเชิงธุรกิจ ลักษณะขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะหลักในการโน้มน้าวใจและการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร เช่น ผู้บริโภค เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอวัจนภาษาต่างๆ อาทิ การแต่งกาย ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง เป็นต้น