CU NEURON คืออะไร

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและกิจกรรม CUVIP ในระบบออนไลน์ที่มีคุณภาพของเนื้อหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา อีกทั้งมีระบบธนาคารเครดิตรายบุคคลที่รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตของบุคคล ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สอดคล้องกับวิถีปัจจุบันและในอนาคตของบุคคลถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของศูนย์การศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค์โครงการ
 • เพื่อจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรปริญญา และไม่ได้รับปริญญา
 • เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงทุกระบบการศึกษาในการพัฒนานิสิต/นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ตอบสนองต่อสังคม
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่กำหนดอายุ คุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสม หน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน
 • เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถสะสมผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในระบบคลังความรู้ดิจิตอลของ GenEd
หลักสูตรรูปแบบการเรียน
 • ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถ และ/หรือสมรรถนะ มาเทียบหน่วยกิต และสะสมในระบบคลังความรู้ดิจิตอลของ GenEd ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถ และ/หรือสมรรถนะ ในระบบคลังความรู้ดิจิตอลของ GenEd ได้ โดยไม่จำกัด อายุ คุณวุฒิของผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน
 • ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา
 • เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถสะสมผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในระบบคลังความรู้ดิจิตอลของ GenEd
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายวิชา และแสดงผลความรู้ความสามารถที่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายวิชาเพื่อเก็บสะสมเครดิตไว้ในระบบคลังความรู้ดิจิตอลของ GenEd
 • การขอเทียบโอนความรู้ เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ากับรายวิชาตามเกณฑ์การเรียนของ GenEd และประกาศ/ข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
หลักการสะสมผลการเรียน

หลักการสะสมผลการเรียนในระบบคลังความรู้ดิจิตอลของ GenEd จะเป็นการเก็บสะสมผลการเรียน และ/หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ศึกษารายวิชาต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรม CUVIPs ในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จัดให้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถวัดและประเมินได้โดยวิธีการต่างๆ และผลลัพธ์การเรียนรู้นี้จะสามารถนำมาเทียบกับรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิตตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี และเก็บเป็นหลักฐานการสะสมหน่วยกิต อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงาน หรือเก็บไว้ในลักษณะ Online electronic files และฝากไว้ในระบบคลังความรู้ดิจิตอลของ GenEd

เส้นทางการเรียนรู้ในระบบคลังความรู้ดิจิตอลศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสมัครเรียน (สำหรับผู้เรียน)
คุณสมบัติผู้เรียน
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • เป็นผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาหรือไม่มีคุณวุฒิการศึกษา
 • เป็นผู้ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือสมรรถนะเดิมที่มีอยู่
 • เป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือสมรรถนะใหม่ตามความต้องการ ความสนใจ และความพร้อมของตนเอง
การรับเข้าศึกษา
 • สมัครและแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการเรียน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินโครงการระบบคลังความรู้ดิจิตอลของ GenEd
 • เข้าร่วมการสัมภาษณ์จากกรรมการฯ เพื่อสอบทวนเป้าหมายในการศึกษา ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เจตคติ หรือสมรรถนะเดิมที่มีอยู่ของผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าสมัคร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าบำรุงการเรียน ค่าลงทะเบียน
 • ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การให้คำแนะนำปรึกษา
 • การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการกำหนดเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
  • เป็นผู้ให้ข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับหลักสูตร วางแผนการศึกษา
  • ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพในเนื้อหาที่เลือกเรียน
 • ผู้เรียนสามารถติดต่อ ขอรับคำปรึกษา และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
  • ผู้เรียนสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากทางหน้า website และฝากคำถาม หรือข้อสงสัยในหัวข้อคำถามที่พบบ่อย (Q&A)
สิ่งที่ได้รับจากการเรียน
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • เรียนสำเร็จเพื่อรับคุณวุฒิและปริญญาได้
 • การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • มีระบบธนาคารเครดิตเก็บสะสมความรู้หน่วยกิตได้
คู่มือหลักสูตรวิธีใช้งาน