ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและกิจกรรม CUVIP ในระบบออนไลน์ที่มีคุณภาพของเนื้อหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา อีกทั้งมีระบบธนาคารเครดิตรายบุคคลที่รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตของบุคคล ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สอดคล้องกับวิถีปัจจุบันและในอนาคตของบุคคลถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของศูนย์การศึกษาทั่วไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-2218-3914 อีเมล gened@chula.ac.th เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/cu.gened

สามารถเรียนได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาหรือไม่มีคุณวุฒิการศึกษา
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือสมรรถนะเดิมที่มีอยู่
ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือสมรรถนะใหม่ตามความต้องการ ความสนใจ และความพร้อมของตนเอง

รายวิชาภายใน CU Neuron มีคอร์สออนไลน์ให้เลือกเรียนหลากหลาย ทั้งเลือกเรียนตามทักษะที่ตนเองสนใจ เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด มีให้เรียนทั้งเรียนแบบสะสมเครดิตและแบบคลังความรู้ออนไลน์ โดยจะมีการอัพเดทรายวิชาใหม่ๆ อยู่เสมอ

สามารถค้นหาได้ที่รายวิชาโดยใส่พิมพ์ ชื่อและความหมายที่เกี่ยวข้อง รหัสประจำวิชา ในช่องค้นหา โดยจะอยู่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บไซต์