จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เปิดตัว SET e-Learning 33 หลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิต และความมั่นคงทางการเงินสําหรับคนทุกช่วงวัย

อ่านต่อ

เสริมทักษะดิจิทัลคนรุ่นใหม่...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกับ บริษัท ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เปิดหลักสูตร “Introduction to Digital Age” รวบรวมความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลครบทั้ง 7 ด้าน

อ่านต่อ

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร NFT - A New Approach to Marketing Strategy ต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลทั่วไปที่สนใจให้มีความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัลดิสรัปชั่นอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

แนะนำคอร์สออนไลน์เข้าเรียนบนแพลตฟอร์ม CU Neuron เดือนกันยายน 2565

อ่านต่อ

ซัมเมอร์นี้..ขอแนะนำคอร์สออนไลน์เข้าเรียนบนแพลตฟอร์ม CU Neuron ช่วงเดือนมิถุนายน 2565

อ่านต่อ

ขอแนะนำ 5 คอร์สออนไลน์ สุดปัง จากCHULA MOOC

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้เรียน CU Neuron เปิดคอร์ส Exploratory Data Analysis with Google Sheets (รอบที่ 2)

กำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้เรียนวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. - เริ่มเรียน ศุกร์ ที่ 25 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป - เข้าเรียนที่ Course : <a href="http://cuneuron.gened.chula.ac.th/course-detail/55">คอร์ส Exploratory Data Analysis with Google Sheets</a> - กรณี ไม่สามารถเข้าเรียนได้ติดต่อ GenEd ทาง Email หรือ FB Cu.GenEd <h5><a href="https://chula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/krisdakorn_t_chula_ac_th/EbSFJB-fG31EkmcUz_SY--sBH3hzQiLS9rYDAlVvol65MA?e=abu6hM">> ดูรายชื่อผู้เรียน...<< Click </a></h5> <h3><a href="https://drive.google.com/file/d/1J4-xe9PQsUtBMs2tlubZeaEeowEYFXfw/view?usp=sharing">> วิธีการเข้าเรียน <</a></h3>

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้เรียนและวิธีเข้าเรียน CU Neuron จำนวน 200 ที่นั่ง คอร์ส Exploratory Data Analysis with Google Sheets

<b>เลื่อน !! ประกาศ วิธีการเข้าเรียนและรหัสเข้าเรียน เป็น วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. </b> ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถดูรายละเอียดได้ทาง 1. Email : ของผู้เรียนที่ได้แจ้งไว้ (StudentID@student.chula.ac.th ) 2. หน้าข่าว : http://cuneuron.gened.chula.ac.th 3. เข้าเรียน ครั้งแรก หน้า Course : <a href="http://cuneuron.gened.chula.ac.th/course-detail/55">คอร์ส Exploratory Data Analysis with Google Sheets</a> 4. กรณี ไม่สามารถเข้าเรียนได้ติดต่อ GenEd ทาง Email หรือ FB Cu.GenEd <h5><a href="https://chula-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jetanai_k_chula_ac_th/EQb7fPfG-5dAryr-TyzEgE4BDNdVuMbufRJ0LUPmR8aJ-Q?e=Ugou69">> ดูรายชื่อนิสิต..ได้ที่นี่ <</a></h5> <h5><a href="https://drive.google.com/file/d/1J4-xe9PQsUtBMs2tlubZeaEeowEYFXfw/view?usp=sharing">> วิธีการเข้าเรียน <</a></h5>

อ่านต่อ

หลักสูตร CUVIP เรียนสะสมหน่วยกิต วิชาศึกษทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์ 0295103 Learning for Life การเรียนรู้เพื่อชีวิต

CUNEURON หลักสูตร CUVIP สะสมหน่วยกิต หลักสูตร CUVIP 20 กิจกรรม หลักสูตรสะสมหน่วยกิต ของวิชา 0295103 Learning for Life การเรียนรู้เพื่อชีวิต ศึกษาทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้เรียน !! CU Neuron คอร์ส : Exploratory Data Analysis with Google Sheets Course Online จาก Skooldio ดูรายชื่อได้ที่ Facebook : CU.GeneEd

เลื่อน !! ประกาศ การรับรหัสสำหรับเข้าชั้นเรียน Course : Exploratory Data Analysis with Google Sheets เป็นวันพุธ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. รับรหัสได้ทาง 1. Email ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 2. หน้าข่าว CU Neuron http://cuneuron.gened.chula.ac.th วิธีการเข้าเรียน/อื่นๆ 1.เข้าเรียนครั้งแรก : CU Neuron Course (Exploratory Data Analysis with Google Sheets) 2.เรียนจาก : แพล็ตฟอร์มของ Skooldio 3. Loginด้วย : รหัสเข้าชั้นเรียน 4.Certificate : Skooldio 5.สะสมผลผลการเรียน : CUNeuron คุณสมบัติผู้เรียน 1.เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น 2.เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความตั้งใจพัฒนาทักษะของตน ( ขอความร่วมมือในการเรียนให้สำเร็จตามหลักสูตร )

อ่านต่อ

CU Neuron Course Online จาก GenEd CU

www.cuneuron.gened.chula.ac.th 40 Course Online Free เรียนสะสมหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไป ระยะเริ่มต้น สำหรับ นิสิต และบุคลากร จุฬาฯ CUNeuron ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและกิจกรรม CUVIP ในระบบออนไลน์ที่มีคุณภาพของเนื้อหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา อีกทั้งมีระบบธนาคารเครดิตรายบุคคลที่รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตของบุคคล ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สอดคล้องกับวิถีปัจจุบันและในอนาคตของบุคคลถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของศูนย์การศึกษาทั่วไป

อ่านต่อ