คอร์สทั้งหมด

การดำเนินโครงการให้ถึงผลลัพธ์ Geting to Outcomes (GTO)

ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 17 เมษายน 2567

หลักสูตร “การดำเนินโครงการให้ถึงผลลัพธ์” หรือ “Getting to Outcomes” เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ต้องการจะทำให้โครงการที่เขียนไว้ในกระดาษไปสู่การปฏิบัติการจริงอย่างถึงผลลัพธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพของการทำงาน โดยในหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้สัมฤทธิศาสตร์ ศาสตร์แห่งการไปถึงซึ่งผลลัพธ์ที่เรียกว่า Getting to Outcomes หรือ GTO แบบพื้นฐาน ที่นอกจากจะทำให้ไปถึงผลลัพธ์ และผลกระทบที่ต้องการแล้ว ยังมีกระบวนการที่จะทำให้การเกิดขึ้นของผลลัพธ์นั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน GTO เป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นแนวคิด ทฤษฎี ที่มีการเก็บข้อมูล และแปลผลอย่างเป็นระบบ

ที่ว่าง

Data and its relationship

รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 1 มีนาคม 2567

ข้อมูลในชีวิตประจำวัน; การแบ่งข้อมูลเป็นเอนทิตี; ชนิดของข้อมูล; ความสัมพันธ์ของข้อมูล; ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์; การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย.

ที่ว่าง 1427/5000

หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 5 วิชา เรียนรู้ เส้นทางการประกอบอาชีพ แนะนำเทคนิควางแผนการเงิน สำหรับทุกเส้นทางอาชีพ แนะนำเรื่องต้องรู้ก่อนไปสมัครงาน หลักการพิจารณาเข้าทำงานมีอะไรบ้าง แนะนำอาชีพ Content Creator ออนไลน์ ที่สามารถนำมาใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ พร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการทำ Content และการสร้างรายได้ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ แนะนำวิถีชีวิตการทำงานในยุค Digital ที่ต้องทำหลายอาชีพในเวลาเดียวกัน รวมถึง แนะนำเทคนิคการทำหลายอาชีพอย่างไรให้ได้ดี และมีความสมดุล พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการเงิน และการกระจายความเสี่ยง เพื่อที่ผู้ฟังสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจต่อไป

ที่ว่าง 5000

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการหนี้ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการหนี้ เรียนจากหลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 6 วิชา เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินเชื่อรูปแบบต่าง ๆ การประเมินความพร้อมของตนเองและสิ่งที่ควรทำก่อนก่อหนี้  การบริหารจัดการหนี้เมื่อหนี้และวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อรับมือตั้งแต่เริ่มเป็นหนี้เสีย เทคนิคบริหารจัดการหนี้บ้านและผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดไว บริหารจัดการหนี้รถและการผ่อนรถอย่างไรให้หมดไว  แนะนำเทคนิคการวางแผนการใช้จ่ายและการออมเงิน

ที่ว่าง 5000

หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 4 วิชา เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต  เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยเฉพาะ Growth mindset รวมถึงทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills) เรียนรู้วิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า   เรียนรู้วิธีการสำคัญทั้ง 5 ขั้นตอน Empathize, Define, Idea, Prototype and Test ผ่าน Case Study ที่จะได้ฝึกคิดและทำไปพร้อมกัน

ที่ว่าง 5000

หลักสูตรด้านการลงทุน (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการลงทุน หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 8 วิชา เรียนรู้ กลไกหรือวิธีการที่ใช้ในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินต้น หรือเพื่อให้เงินมีมูลค่ามากขึ้นในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของการลงทุน  เพื่อUpskill ด้านการเงินเบื้องต้น เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานและการลงทุนอย่างมืออาชีพเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้คนไทยมีทักษะด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ที่ว่าง 5000

หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 10 วิชา เรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้เงินของบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยการวางแผนนี้จะพิจารณาทั้งทรัพย์สินที่มีอยู่ รายได้ รายจ่าย และเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในอนาคต เพื่อ Upskill ด้านการเงินเบื้องต้น เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานและการลงทุนอย่างมืออาชีพเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้คนไทยมีทักษะด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ที่ว่าง 5000

SDGs Experience ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์

  • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ที่ว่าง 175/5000

การออกแบบแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้งานประทับใจ

คุณณัชชา โกมลฐิติ

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 21 สิงหาคม 2566

มุ่งเน้นความเข้าใขพื้นฐานของการออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานรวมถึงการสร้างต้นแบบอย่างง่าย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจดิจิทัล

ที่ว่าง 1221/5000

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

ศ. ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 21 สิงหาคม 2566

แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code การนิยามความต้องการทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่ต้องการ กระแสงานทางธุรกิจ แบบจำลองข้อมูล ส่วนประสานต่อผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การทดสอบและการติดตั้ง การสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code การสาธิตการสร้างแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

ที่ว่าง 1188/5000