การใช้งานครั้งแรก / สมัครสมาชิกผู้เรียนใหม่
1

เข้าเว็บไซต์ www.CUNeuron.Gened.Chula.ac.th

2

เลือกรายวิชาและหลักสูตรที่ต้องการเรียน

3

เข้าสู่วิชาอ่านเนื้อหารายละเอียดการเรียน

4

การลงทะเบียนเรียน

กรณี มีค่าลงทะเบียนเรียน

ให้ชำระค่าลงทะเบียน และรับรหัสเข้าชั้นเรียน

กรณี ไม่มีค่าลงทะเบียนเรียน

สามารถลงทะเบียนเรียนได้จนกว่าจำนวน
ผู้เรียนครบตามกำหนด

5

การเข้าเรียนและเข้าสู่ระบบ Login 4 แบบ

  • CU Neuron Account

  • CU Account

  • Facebook

  • Google

กรณีใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนบัญชีใหม่ก่อน
หากลงทะเบียนแล้วจะสามารถ Enroll เข้าเรียนได้เลยู

6

การลงทะเบียนบัญชีใหม่

  • CU Neuron Account

    บุคคลทั่วไป

  • CU NET Account

    นิสิต และบุคลากร จุฬาฯ

7

ระบบจะไปที่หน้าชั้นเรียนเพื่อเริ่มเรียน

เสร็จสิ้นการใช้งานครั้งแรกและสมัครสมาชิกใหม