นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับเว็บไซต์ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป )

 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • การสมัครใช้บริการกับเรา (ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • โทรศัพท์
  • อีเมล
  • แบบสอบถาม / แบบสำรวจความคิดเห็น
  • การกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม ต่าง ๆ
  • Chula Account
  • Microsoft login
  • Google Login

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน  เลขประจำตัวนิสิต เลขประจำตัวบุคลากร เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ข้อมูลระบุตำแหน่ง (Geolocation) , ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

·      ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·      ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

·      เพื่อสร้างและจัดการเรียนการสอนรายวิชา (ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

·      เพื่อนำข้อมูลมารวบรวมนำไปประชาสัมพันธ์

·      เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

·      เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1.         ข้อข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน มีระยะเวลาการประมวลผลตลอดช่วงอายุการทำงานของระบบเว็บไซต์ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.         ข้อมูลการใช้งาน website ข้อมูลการตั้งค่าการใช้งาน, ข้อมูล Cookies, ข้อมูลของ browser และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ website ของท่าน มีระยะเวลาการประมวลผลตลอดช่วงอายุการทำงาน ของระบบเว็บไซต์ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.         เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บ หรือในกรณีที่ทางเราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ด้วยวิธีการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

·      สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed): ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล, การนำไปใช้ หรือเผยแพร่, สิ่งที่ต้องการจัดเก็บ, ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้ข้อมูล

·      สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

·      สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา

·      สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

·      สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

·      สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

·      สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเราไปยังแก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

·      สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG2.0) และ website กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแนะรายวิชา โปรโมชัน และการให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ โดยการแจ้งความจำนงมาที่อีเมล gened@chula.ac.th

 

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และจะเราใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานระบบการเรียน โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

1.         เพื่อเข้าชมหน้า website เว็บไซต์ gened.chula.ac.th ได้อย่างปลอดภัย

2.         เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยม website ของท่าน เพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ และสามารถนำไปพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น 

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

Website ของเราประกอบไปด้วย Cookies ดังต่อไปนี้

1.         Functionality Cookies: คุกกี้ประกอบการทำงานของ website และ platform เช่น ภาษา และ ผู้ใช้งาน

2.         Security Cookies คุกกี้ที่ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย

3.         Performance Cookies: คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

4.         Third-party Cookies: คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Youtube และ Google Analytics

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

สำหรับผู้ใช้ Safari

1.         เข้า Application Safari และเลือก “การตั้งค่า”

2.         เลือก “ความเป็นส่วนตัว” และจัดการข้อมูลการใช้คุกกี้ตามความต้องการของท่านดังนี้

2.1 เลือก “ป้องกันไม่ให้ติดตามข้ามไซต์” เพื่อยกเลิกตัวติดตามใช้คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์

2.2 เลือก “ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด” เพื่อปิดกั้นไม่ให้เว็บไซต์บุคคลที่สามและผู้โฆษณาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

2.3 เลือก “จัดการข้อมูลเว็บไซต์” เพื่อดูว่าเว็บไซต์ใดบ้างที่จัดเก็บคุกกี้และข้อมูลของท่าน

สำหรับผู้ใช้ Google Chrome

1.         เข้าระบบ Google Chrome ในคอมพิวเตอร์ และเลือก “การตั้งค่า” ด้านขวาบน

2.         เลือก “ขั้นสูง” ด้านล่าง

3.         เลือก “การตั้งค่าและความปลอดภัย”

4.         เลือก “การตั้งค่าเว็บไซต์”

5.         คลิก “คุกกี้”

6.         หากต้องการยกเลิกการใช้คุกกี้ เลือก “ปิดการอนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้”

สำหรับผู้ใช้ Mozilla Firefox

1.         เข้าสู่ระบบ Mozilla Firefox ในคอมพิวเตอร์ และเข้าสู่เว็บไซต์ที่ต้องการจัดการคุกกี้

2.         คลิกขวาบริเวณที่ว่างบนหน้าเว็บไซต์ แล้วเลือก “ดูข้อมูลหน้า”

3.         ในหน้าต่างที่ประกฎขึ้นมา คลิกเลือกแถบ “สิทธิอนุญาต”

4.         ในหัวข้อ “ตั้งคุกกี้” ให้คลิกออกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือก “ใช้ค่าเริ่มต้น”

5.         คลิกตัวเลือกหัวข้อ “ปิดกั้น” 

สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer

1.         เมื่อเข้าระบบ Internet Explorer เลือก “การตั้งค่า”

2.         หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้

2.1 เลือก “ความปลอดภัย”

2.2 เลือก “ลบประวัติการเรียกดู”

2.3 เลือก “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์” และกด “ลบ”

3. หากต้องการอนุญาตหรือปิดกั้นข้อมูลคุกกี้:

3.1 เลือก “เครื่องมือ”

3.2 เลือก “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต”

3.3 เลือก “ความเป็นส่วนตัว”

3.4 กด “ขั้นสูง” และเลือกให้อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้น ๆ แยกต่างหากจากของ website ของเราอย่างสิ้นเชิง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้ 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ: ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา 254 ถ. พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ช่องทางการติดต่อ:  0 2218 3914

อีเมล: gened@chula.ac.th