หลักสูตร Chula Mooc Flexi

          Chula Mooc Flexi คือ กลุ่มรายวิชาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล มีความยืดหยุ่นในการเรียน เรียนได้ในระยะยาว (กว่า 3 เดือน) ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนผ่านสำนักงานการทะเบียนของจุฬาฯ  เลือกรอบการสอบวัดผลการศึกษาได้ด้วยตัวเอง ก่อนเริ่มเรียน พร้อมรับหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จำนวน 3 หน่วยกิต เมื่อปฏิบัติครบตามข้อกำหนด/เงื่อนไขรายวิชา 

          รายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย  หลักสูตร “คนไทยเข้าใจดิจิทัล” และ “หลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานเพื่อการทำงาน” 28 รายวิชา กิจกรรม Work Shop เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐาน กว่า 10 กิจกรรม การเรียนในรูปแบบ เรียนล่วงหน้าสะสมเครดิต เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ของจุฬาฯ  3 หน่วยกิต จำนวน 8 วิชา

          เรียนรู้ออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต (Lifelong Learning) ให้กลุ่มเยาวชนและกำลังแรงงานได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของประเทศ รายวิชาหลักสูตรนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน วิชา 0295103 LRNG LIFE การเรียนรู้เพื่อชีวิต ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย