หลักสูตร General Digital Skills

เป็นหลักสูตรรวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวดิจิทัลและเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต คลอบคลุมการการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียน วิชา 0295103 LRNG LIFE การเรียนรู้เพื่อชีวิต สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ในตามเงื่อนไขที่รายวิชากำหนด

Data and its relationship

รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อมูลในชีวิตประจำวัน; การแบ่งข้อมูลเป็นเอนทิตี; ชนิดของข้อมูล; ความสัมพันธ์ของข้อมูล; ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์; การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย.

การออกแบบแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้งานประทับใจ

คุณณัชชา โกมลฐิติ

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

มุ่งเน้นความเข้าใขพื้นฐานของการออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานรวมถึงการสร้างต้นแบบอย่างง่าย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจดิจิทัล

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

ศ. ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code การนิยามความต้องการทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่ต้องการ กระแสงานทางธุรกิจ แบบจำลองข้อมูล ส่วนประสานต่อผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การทดสอบและการติดตั้ง การสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code การสาธิตการสร้างแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

Everyone can Become a Citizen Developer

คุณจักริน บูรณะนิตย์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

มุ่งเน้นความเข้าใจที่มาและความสำคัญของการมี Citizen Developer รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอย่างการแก้ปัญหาโดย Citizen Developer และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนอื่นต่อไป

PROMOTION

Design Thinking for Digital Solutions

คุณกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานของการสร้างสรรค์ Solution โดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบ และเข้าใจจุดเริ่มต้นการตั้งสมมติฐาน เข้าใจผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์การแก้ปัญหาด้วยดิจิทัล

PROMOTION

การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน (Prototyping Applications)

นวพร ปานดี

นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

PROMOTION

Exploring Digital Technology Landscape

อ. ดร.นฤมล ประทานวณิช

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

อินเทอร์เน็ต วิวัฒนาการของเว็บไซต์ บริการบนคลาวด์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

PROMOTION

Cloud Computing for Everyone

ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

PROMOTION

Exploring Mixed Realities

นายนพดล รัตนวิเศษรัตน์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Mixed Reality (MR) , Augmented Reality (AR), Virtual reality (VR) รวมไปถึงตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ของ MR, AR, VR ซึ่งจะต่อยอดไปสู่คอนเซปของ Digital twins, Metaverse ที่เป็นการใช้งานผสมผสานหลายเทคโนโลยีเข้าด้วยกันรวมไปถึงการทำงานร่วมกันบนโลก Metaverse หรือการใช้งานเทคโนโลยี MR ในการทำงานร่วมกันและปิดท้ายด้วยการทดลองสร้างวัตถุ 3D