การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิจัยไทบ้าน: นิเวศวิทยาพื้นบ้านในการจัดการทรัพยากร

ผศ. ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 24 เมษายน 2566

การเมืองเรื่องความรู้ในการจัดการทรัพยากรและการพัฒนา ความสำคัญของนิเวศวิทยาพื้นบ้านในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน แนวคิดและวิธีการในการทำวิจัยไทบ้านเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาพื้นบ้าน การนำความรู้ด้านนิเวศวิทยาพื้นบ้านไปใช้ในการจัดการทรัพยากรและการพัฒนา

ที่ว่าง 130/500

SDGs x CHULA : จุฬากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จุฬาฯ)

ทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 3 มีนาคม 2566 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs) ของสหประชาชาติผ่านนโยบายและการดําเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จึงได้ดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง SDGs x CHULA : จุฬากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะมีเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งกําหนดโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติ และนําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน

ที่ว่าง 127/5000

แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธที่น่ากลัว (Earthquake - A horrow geohazard) (จุฬาฯ)

ศ. ดร.ปัญญา จารุศิริ

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 17 ธันวาคม 2565 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

รายวิชา แผ่นดินไหว ธรณีพิโรธที่น่ากลัว (Earthquake - A horrow geohazard) เป็นการนำเสนอความรู้ที่จำเป็นและสำคัญสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยเนื้อหาจะนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดเรื่องแผ่นดินไหว ความเข้าใจการเกิดพิบัติภัยแผ่นดินไหว แนวทางป้องกันที่ลดพิบัติภัย รวมถึงวิธีการเอาตัวรอดหากเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น

ที่ว่าง 64/5000

เศรษฐกิจเกษตร (จุฬาฯ)

ผศ. ดร.วริพัสย์ เจียมปัญญารัช

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.7
FREE
ลงทะเบียน :4 เมษายน 2565

วิชาเศรษฐกิจเกษตร จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการเกษตร โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรของไทย การผลิต การจัดการผลผลิต การตลาดสินค้าการเกษตร การวิเคราะห์การตลาด การจัดการสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองการผลิต ระบบอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยของราคาและปริมาณของสินค้า สหกรณ์การเกษตร สินเชื่อการเกษตร การจัดการสินค้าการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้นเพื่อเป็นการแผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการการเกษตรให้แก่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ประกอบการทำงาน

ที่ว่าง 252/5000

การจัดการอากาศเปลี่ยนแปลง

ดร.เวฬุกา รัตนวราหะ

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.5
FREE
ลงทะเบียน :13 ธันวาคม 2564 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

ที่ว่าง 35/300

สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

ศ. ดร.วนิดา จีนศาสตร์, ผศ.เตือนใจ โก้สกุล, ผศ. ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การพัฒนาอย่างยังยืน
FREE
ลงทะเบียน :ลงทะเบียนเรียนทางระบบ Reg Chula

รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช  เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชกับการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อาหาร พืชสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช สังคมเศรษฐกิจสีเขียว การอนุรักษ์ความหลากหลายด้านพันธุกรรมของพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ที่ว่าง 1/300

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ. ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ทับพร ผศ. ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก อ. ดร.สวรส ธนาพรสังสุทธิ์ อ. ดร.เปศล ชอบผล และ อ. ดร.ดวงกมล บางชวด

  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การพัฒนาอย่างยังยืน
4.7
FREE
ลงทะเบียน :ภาคการศึกษาต้น ทางระบบ Reg Chula

ความรู้ ความเข้าใจในสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อย่างมีสำนึกสากล ที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การพัฒนา การคิดและวิเคราะห์เชิงระบบในประเด็นและปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นผู้ประกอบการที่ตระหนักรู้และความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสนอทางเลือกการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความร่วมมือระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับโลก และกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ที่มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ที่ว่าง 532/600