ความเป็นผู้นำ

การสร้างและบริหารเครือข่าย

ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

 • ความเป็นผู้นำ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

บริหารเครือข่ายอย่างไรเพื่อความสัมพันธ์ของเครือข่าย และสร้างควาเป็นหุ่นส่วน สำคัญในเส้นทางการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะกลยุทธ์ที่เหมาะกับเพื่อนร่วมทาง กลุ่มต่าง ๆ ทั้ง Strategic Partner และ Boundary Partner

ที่ว่าง 419/5000
PROMOTION

Inclusive teamwork

อาจารย์ชื่นอุษา ชลศึกษ์ จันทรา

 • ความเป็นผู้นำ
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 20 มีนาคม 2566

การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานในทุกองค์กร ด้วยเหตุผลที่ว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรมีความซับซ้อนมากขี้น การแก้ไขปัญหา 1 ปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหลักการคิดเดียวได้ แต่ต้องอาศัยหลักการคิดจากคนหลากหลายประสบการณ์ หลากหลายความรู้มาทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา วิชา Inclusive Teamwork การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีและพยายามค้นหาบุคคลที่มีความสามารถด้านนี้มาทำงานในองค์กร

ที่ว่าง 1154/5000

ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power) (จุฬาฯ)

อาจารย์ ธงชัย โรจน์กังสดาล

 • ความเป็นผู้นำ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :5 กรกฎาคม 2566

วิชาปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิชาที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจะเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ ผู้เรียนจะต้องมี การจดบันทึก การตั้งคำถาม การสังเกต การหาไอเดียใหม่ ๆ การลงมือทำ และลองหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

ที่ว่าง 784/5000

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (จุฬาฯ)

ผศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

 • ความเป็นผู้นำ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :14 มิถุนายน 2565 - จนกว่านั่งจะเต็ม

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Fostering Self-Directed Learning) เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมโนทัศน์ หลักการ เป้าหมาย และความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในโลกยุคใหม่ คุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมการเรียนรู้

ที่ว่าง 117/5000

Convincing จิตวิทยาโน้มน้าวใจภายใน 10 วินาที

คุณเพลินพิศ วาราชนนท์

 • ความเป็นผู้นำ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :13 ธันวาคม 2564 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

ที่ว่าง 216/300

เรียนให้รู้ อยู่ให้เป็น

 • ความเป็นผู้นำ
 • ความเป็นผู้นำในระดับสากล
FREE
ลงทะเบียน :ลงทะเบียนวิชา GenEd จาก Reg Chula

ที่ว่าง 0/300

Competency Development

น.สพ.ปรีดา ตันติเวสส

 • ความเป็นผู้นำ
 • ความเป็นผู้นำในระดับสากล
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 สิงหาคม 2564 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

ความหมายของ “ศักยภาพ” สาเหตุที่คนใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่ รู้จักตัวขัดขวาง “ศักยภาพ” และ ปลดปล่อย “ศักยภาพของตนเอง”

ที่ว่าง 134/300

Ready Now Leader Practice

คุณเภาภัทรา ชัยธนาบวร

 • ความเป็นผู้นำ
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :9 สิงหาคม 2564 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

ให้ผู้เรียนได้กรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skill Set) และเครื่องมือ (Tool) ในการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำที่พร้อมในทุกบทบาท ทุกสถานการณ์ ทุกที่ และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา พ่อแม่ พนักงาน หรือผู้บริหาร และ ให้ผู้เรียนพร้อมทำสิ่งต่างๆ เพื่อผู้อื่นได้มากขึ้น เพราะการพัฒนาการภาวะผู้นำเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสในการช่วยเหลือและทำเพื่อผู้อื่น

ที่ว่าง 127/300

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง

ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

 • ความเป็นผู้นำ
 • ความเป็นผู้นำในระดับสากล
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 สิงหาคม 2564 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

วิชา Blooming your personality การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง รายวิชานี้จะนำเสนอให้ผู้เรียนมาทำความเข้าใจ เ เรื่อง องค์ประกอบของบุคลิกภาพ แนวคิด เรื่องการสื่อสารภายในตนองและการสื่อสารระหว่างบุคคล ร่วมไปถึงแนวคิดเรื่องทักษะการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคลที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง

ที่ว่าง 168/300

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

คุณกมเลศ ฤทธิ์เดชา

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • ความเป็นผู้นำในระดับสากล
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 สิงหาคม 2564 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

วิชา Everyday Japanese ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน รายวิชานี้จะนำเสนอให้ผู้เรียนได้รู้จักการออกเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงพยัญชนะ สระ และเสียงลงท้าย การเน้นเสียง การทำความรู้จักคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น การเรียนรู้บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สื่อออนไลน์ สำหรับเรียนรู้และฝึกฝนการออกเสียง รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติ ฟังบทสนทนา การออกเสียงและออกเสียงตามผู้สอนและคลิปเสียง

ที่ว่าง 120/300