PROMOTION

Inclusive teamwork

อาจารย์ชื่นอุษา ชลศึกษ์ จันทรา

หลักสูตร CUVIP

 • ความเป็นผู้นำ
 • รหัสวิชา: CUVIPC009
  4.7
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 1154/5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 20 มีนาคม 2566

 • เวลาเรียน

  วันที่ 20 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

 • เนื้อหา

  6 บทเเรียน

 • วิดีโอ

  7 วีดีโอ

 • ระยะเวลา

  42 นาที

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  Cฺhula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานในทุกองค์กร ด้วยเหตุผลที่ว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรมีความซับซ้อนมากขี้น การแก้ไขปัญหา 1 ปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหลักการคิดเดียวได้ แต่ต้องอาศัยหลักการคิดจากคนหลากหลายประสบการณ์ หลากหลายความรู้มาทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา วิชา Inclusive Teamwork การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีและพยายามค้นหาบุคคลที่มีความสามารถด้านนี้มาทำงานในองค์กร

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหลักการและองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ดี

  2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากประสบการณ์และความรู้จากหลากหลายบุคคล

  3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับคนหลากหลาย มีความแตกต่างกัน เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz)แต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

  3. รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งในเรียนสะสมหน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร

  บทที่ 1 Teamwork model

  บทที่ 2 Six essentials of teamwork

  บทที่ 3 Inclusive Teamwork

  บทที่ 4 Four techniques for inclusive teamwork

  บทที่ 5 Working with multi-generation team

  บทที่ 6 Key takeaway "Team spirit"

อาจารย์ผู้สอน
  • อาจารย์ ชื่นอุษา ชลศึกษ์ จันทรา

  ที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร และอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ