พลเมืองที่ดีของสังคมโลก

SDGs Experience ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ที่ว่าง 176/5000
PROMOTION

รู้ทันกลโกงหลอกลวงบนโลกออนไลน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ที่ว่าง 260/5000

ท่องโลกวัฒนธรรมป๊อป : จากคุณค่าเชิงสุนทรียะสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผศ.เกตุชพรรณ์ คำพุฒ

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 25 เมษายน 2566

ที่ว่าง 345/500

ยานยนต์ไฟฟ้า - กุญแจสู่การสัญจรยุคหน้า (EV - The key to future mobility) รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 17 ธันวาคม 2565 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

สำหรับวิชา ยานยนต์ไฟฟ้า - กุญแจสู่การสัญจรยุคหน้า (EV - The key to future mobility) จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแนวคิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นใหผู้เรียนเห็นถึงโอกาสที่สังคมไทยจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และตระหนักถึงความท้าทายกว่าสังคมจะก้าวจากความเคลือบแคลงสงสัยสู่การโอบรับสนับสนุนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวของกับยานยนตไฟฟ้า รวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมโลกต่อไป

ที่ว่าง 317/5000

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

รศ.มานิตย์ จุมปา

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 พฤศจิกายน - วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย

ที่ว่าง 611/5000
PROMOTION

สร้างสรรค์โลกใหม่ด้วยวิศวกรรม (Engineering My World)

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต ผศ. ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ รศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ รศ. ดร.เสวกชัย อร่ามวงศ์

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
 • สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 6 ตุลาคม 2565 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการทำงาน และประสบการณ์การทำงานเพื่อแก้ปัญหาในสังคมแบบวิศวกรผ่านขั้นตอน Conceive – Design – Implement – Operate, ความรู้เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ของศาสตร์ทางวิศวกรรมและประเภทปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้อกับศาสตร์นั้น ๆ, การประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและแนวคิดทางวิศวกรรม

ที่ว่าง 1634/5000

Universal Design (UD): การออกแบบเพื่อทุกคน (จุฬาฯ)

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ รศ.ภาวดี อังศุสิงห์ และผศ.กิตติอร ศิริสุข

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 5 ตุลาคม 2565 - จนกว่าที่นั้งจะเต็ม

การออกแบบเพื่อทุกคนเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านร่างกายและอายุ สำหรับรายละเอียดเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในรายวิชานี้จะบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของการออกแบบเพื่อทุกคน หลักของการออกแบบ เกณฑ์การออกแบบ การนำหลักการ UD ไปประยุกต์ใช้กับสถาปัตย์ การออกแบบ UD นี้ไม่ใช่เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ เท่านั้น การออกแบบดังกล่าวยังเหมาะสมกับคนท้อง เด็ก คนป่วย ฯลฯ อีกด้วย

ที่ว่าง 275/5000

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

ผศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อ. ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล และ อ. ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.8
FREE
ลงทะเบียน :8 กันยายน 2565

วิชากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ จะมีเนื้อหาทั้งหมด 10 บท จะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐทราบและเข้าใจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนวิชานี้ คือ ผู้เรียนในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะตระหนักรู้ มีความรู้และความเข้าใจและสามารถดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ว่าง 709/5000

ภาษารัสเซียเบื้องต้น รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.8
FREE
ลงทะเบียน :8 กันยายน 2565

รายวิชา ภาษารัสเซียเบื้องต้น จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ระบบการออกเสียง ไวยากรณ์รัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการฟัง พูดและอ่าน

ที่ว่าง 395/5000

Introduction to Smart Grid (จุฬาฯ)

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.8
FREE
ลงทะเบียน :4 เมษายน 2565

วิชา Introduction to smart Grid จะบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟ้ฟ้าสมาร์ทกริด เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับแนวคิดการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟ้ฟ้าสมาร์ท กริดในเบื้องต้น แรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนา เปรียบเทียบความแตกต่างหลักระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเดิมกับแบบสมาร์ทกริด เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของสมาร์ทกริด พร้อมทั้งการยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ที่ว่าง 618/5000