SDGs Experience ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์

หลักสูตร CUVIP

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
 • รหัสวิชา: CUVIPC013
  5.0
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 176/5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

 • เวลาเรียน

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2575

 • เนื้อหา

  8 บทเรียน

 • วิดีโอ

  8 วิดีโอ

 • ระยะเวลา

  55 นาที

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  เข้าใจปัญหา สาเหตุ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  - ภาวะโลกร้อน (Global Worming)     

  - ขยะทะเล (Marine Debris)

  - ประโยชน์ป่าชายเลน (Mangrove Forest)

  - ภัยพิบัติ (Disaster)

  - มลภาวะทางน้ำ (Water Pollution)

  - การจัดการขยะ (Waste Management)

  - ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism)

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งในเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร

  1. Introduction

  2. ภาวะโลกร้อน (Global Worming)     

  3. ขยะทะเล (Marine Debris)

  4. ประโยชน์ป่าชายเลน (Mangrove Forest)

  5. ภัยพิบัติ (Disaster)

  6. มลภาวะทางน้ำ (Water Pollution)

  7. การจัดการขยะ (Waste Management)

  8. ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism)

อาจารย์ผู้สอน
  • คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์
  • นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คอร์สแนะนำ