PROMOTION

สร้างสรรค์โลกใหม่ด้วยวิศวกรรม (Engineering My World)

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต ผศ. ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ รศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ รศ. ดร.เสวกชัย อร่ามวงศ์

หลักสูตร CU ENGINEERING

 • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
 • สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป
 • รหัสวิชา: CU.ENG.003
  4.9
 • หน่วยกิต :

สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป

FREE
ที่ว่าง 1634/5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 6 ตุลาคม 2565 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

 • เวลาเรียน

  วันที่ 6 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566

 • เนื้อหา

  5 บทเรียน

 • วิดีโอ

  22 วีดีโอ

 • ระยะเวลา

  1 ชั่วโมง 30 นาที

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  CU Neuron & CU Engineering

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการทำงาน และประสบการณ์การทำงานเพื่อแก้ปัญหาในสังคมแบบวิศวกรผ่านขั้นตอน Conceive – Design – Implement – Operate, ความรู้เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ของศาสตร์ทางวิศวกรรมและประเภทปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้อกับศาสตร์นั้น ๆ, การประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและแนวคิดทางวิศวกรรม

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1, ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติงานแบบวิศวกรรม

  2. ผู้เรียนเห็นภาพการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมที่หลากหลายไม่เฉพาะวิชาชีพวิศวกรเท่านั้น

  3.นำกระบวนการปฏิบัติงานแบบวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในวิชาชีพอื่นและการทำงานในชีวิตประจำวันได้

  4.วิชานี้เป็นพืื้นฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้ด้านวิศวกรรม

   

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz)แต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1.ผู้ที่ผ่านการเรียนตามข้อกำหนดจะมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกร่วมกิจกรรม Design Thinking Camp ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียดเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะประกาศให้ทราบทาง www.eng.chula.ac.th)

  2.วิชานี้เป็นส่วนหนี่งในการเรียนวิชา 0295103  Learning For Life (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

  บทที่ 1 : มองนวัตกรรมผ่านแว่นวิศวกร

  1.1 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับชีวิตของเรา

  1.2 วิศวกรคือใคร ทำอะไร

  1.3 นวัตกรรมในฐานะเครื่องมือในการแก้ปัญหา

  1.4 CDIO เคล็ดลับ 4 ขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม

  1.5 วิศวกรเล่าให้ฟัง – Garena Free Fire

  บทที่ 2 : Conceive

  2.1 การ Conceive เพื่อค้นหา “โจทย์ที่ใช่”: กรณีศึกษา – Make by Kbank

  2.2 หา Insite ด้วย Design Thinking

  2.3 คุณลักษณะของวิศวกร

  2.4 กรณีศึกษารถยนต์ไฟฟ้า ตอนที่ 1

  บทที่ 3 : Design

  3.1 บทนำเกี่ยวกับการ Design

  3.2 ประยุกต์ใช้ความรู้คู่ Design

  3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

  3.4 กรณีศึกษารถยนต์ไฟฟ้า ตอนที่ 2

  บทที่ 4 : Implement

  4.1 บทนำเกี่ยวกับการ Implement

  4.2 การพัฒนาซอฟต์แวร์

  4.3 การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย

  4.4 การบริหารจัดการ มุมมองเชิงธุรกิจ และกฎเกณฑ์: มาตรฐาน

  4.5 กรณีศึกษารถยนต์ไฟฟ้า ตอนที่ 3

  บทที่ 5 : Operate

  5.1 บทนำเกี่ยวกับ Operate

  5.2 ส่วนสำคัญทั้ง 3 ของการ Operate

  5.3 Data Analytics เพื่อปรับปรุง Ookbee แอปพลิเคชันร้านหนังสือออนไลน์

  5.4 กรณีศึกษารถยนต์ไฟฟ้า ตอนที่ 4

อาจารย์ผู้สอน
  • รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร

  ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ

  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร. เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ