การดำเนินโครงการให้ถึงผลลัพธ์ Geting to Outcomes (GTO)

ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย

หลักสูตร CUVIP

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา: V005
  5.0
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 17 เมษายน 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 17 เมษายน 2567

 • เนื้อหา

  4 บทเรียน

 • วิดีโอ

  4 วีดีโอ

 • ระยะเวลา

  60 นาที

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Neuron & Thai Health Academy

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตร “การดำเนินโครงการให้ถึงผลลัพธ์” หรือ “Getting to Outcomes” เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ต้องการจะทำให้โครงการที่เขียนไว้ในกระดาษไปสู่การปฏิบัติการจริงอย่างถึงผลลัพธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพของการทำงาน โดยในหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้สัมฤทธิศาสตร์ ศาสตร์แห่งการไปถึงซึ่งผลลัพธ์ที่เรียกว่า Getting to Outcomes หรือ GTO แบบพื้นฐาน ที่นอกจากจะทำให้ไปถึงผลลัพธ์ และผลกระทบที่ต้องการแล้ว ยังมีกระบวนการที่จะทำให้การเกิดขึ้นของผลลัพธ์นั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน GTO เป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นแนวคิด ทฤษฎี ที่มีการเก็บข้อมูล และแปลผลอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1.ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสัมฤิทธิศาสตร์ หรือ Getting to Outcomes

  2.ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินโครงการให้ถึงผลลัพธ์ได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

  3 รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งในเรียนสะสมหน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร

  บทที่ 1 การตั้งเป้า (Goal Setting)

  บทที่ 2 แผนงาน (Planing)

  บทที่ 3 ประเมินผล (Evaluating)

  บทที่ 4 การปรับปรุงและความยั่งยืน (Improving and Sustaining) และบทสรุป

อาจารย์ผู้สอน
  • ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คอร์สแนะนำ