คอร์สแนะนำ

Introduction to Customer Experience

นางสาวปภัชอัณ ปิติภาพงศ์

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

หลักสูตรที่จะช่วยให้นิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจลูกค้า เพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าที่ตอบโจทย์ที่สุด

ที่ว่าง 141/5000

เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

คณาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.7
FREE
ลงทะเบียน :7 มีนาคม 2565

เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการค้นคว้า รู้จักวิธีการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึงแห่งสารสนเทศวิชาการได้ สามารถประเมินสารสนเทศ และเรียบเรียงผลงานทางวิชาการโดยสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้วิจัย และการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

ที่ว่าง 524/5000

เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: Environment 4.0 (จุฬาฯ)

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 สิงหาคม 2564

รายวิชาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0 จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหาและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ในด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ที่ว่าง 141/5000

Intro to Data Analytics and Big Data รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

คณาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวฯ จุฬาฯ

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 สิงหาคม 2564

รายวิชา Intro to Data Analytics and Big Data จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ Data Analytics หรือที่นิยมเรียนกันว่า DATA SCIENCE และ Big Data โดยจะเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร รวมถึงเทคนิคที่สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้ แม้กระทั่งขั้นตอนวิธีการทำงานหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ทั้งนี้ผู้สอนได้รวบรวมกรณีศึกษามานำเสนอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูล Social Online รวมไปถึงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ และสุดท้ายจะแนะนำการทำ workshop ด้วยโปรแกรม rapidminer

ที่ว่าง 1057/5000

Ready Now Leader Practice

คุณเภาภัทรา ชัยธนาบวร

  • ความเป็นผู้นำ
  • สร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :9 สิงหาคม 2564 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

ให้ผู้เรียนได้กรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skill Set) และเครื่องมือ (Tool) ในการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำที่พร้อมในทุกบทบาท ทุกสถานการณ์ ทุกที่ และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา พ่อแม่ พนักงาน หรือผู้บริหาร และ ให้ผู้เรียนพร้อมทำสิ่งต่างๆ เพื่อผู้อื่นได้มากขึ้น เพราะการพัฒนาการภาวะผู้นำเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสในการช่วยเหลือและทำเพื่อผู้อื่น

ที่ว่าง 127/300

การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

รศ. น. สพ. ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 สิงหาคม 2564 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความเข้าใจอุปนิสัยและพฤติกรรม การทำความสะอาด การดูแลและป้องกันโรค กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ นวัตกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการดูแลระหว่างที่เจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยรายละเอียดด้านวิชาการและทักษะ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคทั้งตัวสัตว์เอง และจากสัตว์สู่ผู้เลี้ยงจึงมีความจำเป็นต่อนิสิตที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอาจต่อยอดทางธุรกิจได้ในอนาคต ผู้สอนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการ “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” เพื่อให้นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ได้มีการเรียนรู้การดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพแข็งแรง และความต้องการพลังงาน (Energy requirements) ที่แตกต่างกัน ของสัตว์เลี้ยง รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพลังงานของสัตว์มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ อายุ สภาพทางสรีรวิทยา เช่น ลูกสัตว์ที่กำลังเจริญเติบโต แม่สัตว์ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือแม่สัตว์ที่กำลังให้นมลูก เป็นต้น การทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ขนาดตัวของสัตว์ และการทำหมัน การให้อาหารในแต่ละวันของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด รวมทั้งการสังเกตลักษณะภายนอก การยืน เดิน นั่ง จนถึงการลูบตัวลงมาจนถึงขาและเท้า ตรวจดูตา หู และเล็บ การดูแลช่องปาก สุขภาพเหงือกและฟัน การแปรงฟัน ตัดเล็บ ทำความสะอาดหู อาบน้ำ และการแปรงขน เพื่อให้สัตว์เลี้ยงแสนรักมีสุขภาพที่ดีและความสุขที่ยืนยาว

ที่ว่าง 48/300