สื่อการเรียนวิชา GenEd Chula

(สำหรับนิสิตจุฬาฯที่ลงทะเบียนผ่าน Reg Chula) รายวิชาในหลักสูตรนี้ เป็นสื่อใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Blended Learning เรียนผสมผสานทั้งในห้องเรียนและเรียนออนไลน์เรียนรู้ด้วยตนเองวยตนเองใน CUNeuron ตามที่หลักสูตรและรายวิชากำหนด

ศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต

วัฒนธรรมความเป็นไทย

ความเชื่อพื้นฐานในวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิและศิลปะไทยในระบบภูมิจักรวาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3) อิทธิพลศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและยุโรปในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5)

3600204 Health Sexuality เพศศาสตร์สุขภาพ

1. ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน 2. ผศ.ดร.สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง 3. อ. ภาวิณี ซ้ายกลาง

มีสุขภาวะที่ดี

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อและวัฒนธรรมในเรื่องเพศ บทบาทหญิง ชาย กำเนิดของชีวิต การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ทฤษฎีเพศศาสตร์ ความเบี่ยงเบนและความผิดปกติ ทางเพศ และสามารถป้องกันตนเองจากโรคและปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และวางแผนชีวิตสมรสของตนได้

เรียนให้รู้ อยู่ให้เป็น

ความเป็นผู้นำ

พืชเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

อาจารย์ ดร.ยุพิน จินตภากร

พลเมืองที่ดีของสังคมโลก

พืชในฐานะผู้ผลิตปฐมภูมิ แหล่งอาหารและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ การใช้พืชและพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจ บทบาทของพืชในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยและพื้นที่สีเขียวแบบต่าง ๆ และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน การจัดการพืชในระบบเศรษฐกิจพอเพียงและมีการศึกษานอกสถานที่

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

อ. ดร.วรัญญา อรัญวาลัย อ.ดร.นนทิวืชญ ตัณฑวณิช และ ผศ. ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

พลเมืองที่ดีของสังคมโลก

0201108 Family Relations ครอบครัวสัมพันธ์

ศ. ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

พลเมืองที่ดีของสังคมโลก

ความหมายและความสำคัญของครอบครัวในมุมมองด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปัจจัยเอื้อต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว กระบวนการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลายปัญหาครอบครัวจากมุมมองแบบองค์รวม

สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

ศ. ดร.วนิดา จีนศาสตร์, ผศ.เตือนใจ โก้สกุล, ผศ. ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช  เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชกับการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อาหาร พืชสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช สังคมเศรษฐกิจสีเขียว การอนุรักษ์ความหลากหลายด้านพันธุกรรมของพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน

อ. ดร.ยุพิน จินตภากร

พลเมืองที่ดีของสังคมโลก

ประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เซลล์พื้นฐานของชีวิต การผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพในงานพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์สัตว์ การแพทย์อุตสาหกรรมอาหาร และนิเวศวิทยา ความปลอดภัยของผู้บริโภค และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

การดูแลในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ผศ. ร.ต.ต.(ญ) ดร.ปชาณัฎฐ์ นันไทยทวีกุล

มีสุขภาวะที่ดี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ แนวทางการป้องกัน วิธีการปฏิบัติและการดูแลที่ถูกต้องทั้งก่อนและขณะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล แนวทางการจัดการที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับภัยพิบัติและการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเมื่อเกิดเหตุการณ์

Tobacco Alcohol and Health

ผศ. ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์

มีสุขภาวะที่ดี

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิษภัยของบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ และสุราต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่ ผลกระทบจากการดื่มสุรา การป้องกัน ปัญหาจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา แนวทางปฏิบัติเพื่อเลิกบุหรี่และดื่มสุรา การดูแลช่วยเหลือผู้ที่เลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากพิษภัยบุหรี่และสุรา กลยุทธของอุตสาหกรรมบุหรี่และสุรา มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดำรงชีวิตอย่างผาสุก

มีสุขภาวะที่ดี

ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้สุคนธบำบัด

ผศ. ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ

มีสุขภาวะที่ดี

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ความรู้แพทย์แผนไทยและอายุรเวท ความรู้พื้นฐานของสุคนธบำบัด การประยุกต์ใช้น้ำมันระเหย แหล่งที่มา วิธีการเตรียมน้ำมันระเหย การนำสุคนธบำบัดไปใช้เพื่อสุขภาพและความงาม รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง