หลักสูตร CU ENGINEERING

คอร์สเรียนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน จากรายวิชาทางด้านวิศวกรรมต่างๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ทุกท่านได้เลือกเรียนและพัฒนาตนเองผ่าน CU Neuron ร่วมถึงเก็บสะสมผลการเรียนรู้ต่างๆไว้ในระบบคลังความรู้ดิจิทัล CU Neuron จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PROMOTION

สร้างสรรค์โลกใหม่ด้วยวิศวกรรม (Engineering My World)

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต ผศ. ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร ผศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ รศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ รศ. ดร.เสวกชัย อร่ามวงศ์

พลเมืองที่ดีของสังคมโลก

ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการทำงาน และประสบการณ์การทำงานเพื่อแก้ปัญหาในสังคมแบบวิศวกรผ่านขั้นตอน Conceive – Design – Implement – Operate, ความรู้เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ของศาสตร์ทางวิศวกรรมและประเภทปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้อกับศาสตร์นั้น ๆ, การประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและแนวคิดทางวิศวกรรม