จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เปิดตัว SET e-Learning 33 หลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิต และความมั่นคงทางการเงินสําหรับคนทุกช่วงวัย

31 มกราคม 2567

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือเปิดตัว SET e-Learning 33 หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต และการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับคนทุกช่วงวัย ผ่านระบบคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ”

“วันที่ 9 มกราคม 2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดตัว SET e-Learning ผ่านระบบคลังความรู้ดิจิลทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายถึง 33 หลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการเงินและการตลาดทุกประเภท” ในแต่ละหลักสูตร แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  1. ด้านการวางแผนการเงิน  2. ด้านการลงทุน  3. ด้านความเป็นผู้ประกอบการ  4. ด้านการบริหารจัดการหนี้ และอ5. ด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ

เนื้อหามีทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ อาทิเช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนิสิต และบุคลากร จุฬาฯ ที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง การเงินในรูปแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ และในอนาคตจะขยายผลไปสู่ประชาชนผู้สนใจ

 ผู้สนใจเรียนฟรี และได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนสำเร็จจากหลักสูตร สามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/12/setelearning  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ Chula Neuron – หลักสูตรทักษะชีวิตสร้างความมั่นคงทางการเงิน SET e-Learning : https://cuneuron.chula.ac.th/

ข่าวล่าสุด