ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

การดำเนินโครงการให้ถึงผลลัพธ์ Geting to Outcomes (GTO)

ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 17 เมษายน 2567

หลักสูตร “การดำเนินโครงการให้ถึงผลลัพธ์” หรือ “Getting to Outcomes” เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ต้องการจะทำให้โครงการที่เขียนไว้ในกระดาษไปสู่การปฏิบัติการจริงอย่างถึงผลลัพธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพของการทำงาน โดยในหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้สัมฤทธิศาสตร์ ศาสตร์แห่งการไปถึงซึ่งผลลัพธ์ที่เรียกว่า Getting to Outcomes หรือ GTO แบบพื้นฐาน ที่นอกจากจะทำให้ไปถึงผลลัพธ์ และผลกระทบที่ต้องการแล้ว ยังมีกระบวนการที่จะทำให้การเกิดขึ้นของผลลัพธ์นั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน GTO เป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นแนวคิด ทฤษฎี ที่มีการเก็บข้อมูล และแปลผลอย่างเป็นระบบ

ที่ว่าง

Data and its relationship

รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 1 มีนาคม 2567

ข้อมูลในชีวิตประจำวัน; การแบ่งข้อมูลเป็นเอนทิตี; ชนิดของข้อมูล; ความสัมพันธ์ของข้อมูล; ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์; การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย.

ที่ว่าง 1427/5000

การออกแบบแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้งานประทับใจ

คุณณัชชา โกมลฐิติ

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 21 สิงหาคม 2566

มุ่งเน้นความเข้าใขพื้นฐานของการออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานรวมถึงการสร้างต้นแบบอย่างง่าย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจดิจิทัล

ที่ว่าง 1221/5000

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

ศ. ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 21 สิงหาคม 2566

แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code การนิยามความต้องการทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่ต้องการ กระแสงานทางธุรกิจ แบบจำลองข้อมูล ส่วนประสานต่อผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การทดสอบและการติดตั้ง การสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code การสาธิตการสร้างแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

ที่ว่าง 1189/5000

Tools & Tips for Fact-Checker

คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะเนื้อหาและเนื้องานของ “นักตรวจสอบข้อเท็จจริง” หรือ FACT-CHECKER และ เข้าใจยิ่งขึ้นผ่านตัวอย่าง การตรวจสอบข้อเท็จจริง (FACT-CHECKING) และการผลิตสื่อ

ที่ว่าง 35/500

Everyone can Become a Citizen Developer

คุณจักริน บูรณะนิตย์

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

มุ่งเน้นความเข้าใจที่มาและความสำคัญของการมี Citizen Developer รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอย่างการแก้ปัญหาโดย Citizen Developer และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนอื่นต่อไป

ที่ว่าง 370/5000
PROMOTION

Design Thinking for Digital Solutions

คุณกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานของการสร้างสรรค์ Solution โดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบ และเข้าใจจุดเริ่มต้นการตั้งสมมติฐาน เข้าใจผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์การแก้ปัญหาด้วยดิจิทัล

ที่ว่าง 1203/5000

พื้นฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-Checking 101)

นายพีรพล อนุตรโสตถิ์

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 25 เมษายน 2566

ที่ว่าง 46/500

การสอนฟลูทเด็ก สำหรับครูดนตรี

ดร.ศิริพร  จินะณรงค์

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 22 มีนาคม 2566

การฝึกลมเบื้องต้น สำหรับเด็ก Embouchure เบื้องต้นสำหรับเด็ก อุปกรณ์ในการช่วยฝึกลมเบื้องต้นสำหรับเด็ก เทคนิคการติดสติกเกอร์ บนเครื่องดนตรี เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับตัวโน้ต เครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุต่าง ๆ

ที่ว่าง 99/500

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน (ตรีโกณมิติและจำนวนเชิงซ้อน) (จุฬาฯ)

ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 3 มีนาคม 2566 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลาย ๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive

ที่ว่าง 69/5000