หลักสูตร Introduction to Digital Age

หลักสูตร Introduction to Digital Age” โดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด มีความประสงค์ จัดทำและบันทึกคลิปวิดีโอการเรียนการสอน เข้าสู่ระบบคลังความรู้ดิจิทัล (CU Neuron) ในหลักสูตร “กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น” (Chulalongkorn University Values Integration Program: CUVIP) ภายใต้ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่รวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานแบบครบองค์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำ โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี จะนำความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ มาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนของนิสิตจุฬาฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่คนรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมกับการทำงาน (Job -ready) ในยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หลักสูตรนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน วิชา 0295103 LRNG LIFE การเรียนรู้เพื่อชีวิต สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ในตามเงื่อนไขที่รายวิชากำหนด

Product Management

นายธนากร บุญสาย

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของการจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Management) เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ วิธีคิด และการใช้ชีวิตแบบ Product Manager เพื่อก้าวสู่การเป็น Product Manager

Introduction to Coding with Python

ผศ. ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยPython คุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียนโปรแกรม หรือการ Coding โดยใช้ภาษา Python และเรียนรู้ผ่านการทดลองทำ Coding เพื่อทำให้คุณมีความเข้าใจในอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูลมากขึ้น

Introduction to Customer Experience

นางสาวปภัชอัณ ปิติภาพงศ์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรที่จะช่วยให้นิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจลูกค้า เพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าที่ตอบโจทย์ที่สุด

Introduction to User Experience Design

นางสาวฐาปนี ศรีสวัสดิ์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design) เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ วิธีคิด และการใช้ชีวิตแบบ UX Designer และเรียนรู้จากตัวอย่างของ User Experience Design ที่ประสบความสำเร็จและผิดพลาด เพื่อที่จะทำให้เข้าใจอย่างรอบด้านที่สุด

Introduction to Agile

นายติรศักดิ์ วงศ์อหิงสา

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและประวัติความเป็นมาของการทำงานแบบอไจล์และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอไจล์

Introduction to Data Analytics

ผศ. ดร.อรรถพล ธํารงรัตนฤทธิ์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล (Data Analytics) เรียนรู้ถึงวิธีการคิดและการทำงานด้วยพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล และเรียนรู้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำให้คุณมีความเข้าใจในอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น

Introduction to Digital Marketing

นางสาวเยาวเรศ โอศิริพันธุ์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ วิธีคิด และเครื่องมือการทำงาน Digital Marketing และเรียนรู้จากตัวอย่างของการทำตลาดบนโลกออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จและผิดพลาด เพื่อทำให้คุณมีความเข้าใจในอาชีพนักการตลาดดิจิทัลมากขึ้น