การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

ศ. ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ

หลักสูตร General Digital Skills

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา: NEURON0108
  4.9
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 1189/5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 21 สิงหาคม 2566

 • เวลาเรียน

  วันที่ 21 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

 • เนื้อหา

  8 บทเรียน

 • วิดีโอ

  9 วีดีโอ

 • ระยะเวลา

  110 นาที

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code การนิยามความต้องการทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่ต้องการ กระแสงานทางธุรกิจ แบบจำลองข้อมูล ส่วนประสานต่อผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การทดสอบและการติดตั้ง การสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code การสาธิตการสร้างแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1. อธิบายแนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

  2. อธิบายและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

  3. สำรวจและประยุกต์เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งในเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร

  Introduction 

  Part 1 แนวคิดความเป็นมาของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Low-code และ No-code:

  Part 2 แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบมาตรฐาน แบบย่อ

  Part 3 กรณีศึกษา แจกแจงความต้องการใช้งานและการรวบรวมข้อมูล

  Part 4 ความปลอดภัยและการออกแบบหน้าจอในการใช้งานแอป

  Part 5 แนะนำโปรแกรม Appsheet และการลงมือสร้างแอป

  Part 6 การนำเข้าตารางจาก Google sheet เข้าสู่ Appsheet

  -การนำเข้าตารางจาก Google sheet เข้าสู่ Appsheet_1

  -การนำเข้าตารางจาก Google sheet เข้าสู่ Appsheet_2

  -การนำเข้าตารางจาก Google sheet เข้าสู่ Appsheet_3

  Part 7 การทดสอบการนำเข้าและสืบค้นข้อมูล

  Part 8 การลงมือกำหนดความปลอดภัยของกลุ่มผู้ใช้ 

  -การลงมือกำหนดความปลอดภัยของกลุ่มผู้ใช้ 1

  -การลงมือกำหนดความปลอดภัยของกลุ่มผู้ใช้ 2

  -การลงมือกำหนดความปลอดภัยของกลุ่มผู้ใช้ 3

อาจารย์ผู้สอน
  • ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ (Assoc. Prof. Wiwat Vatanawood, Ph.D.)

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ