การออกแบบแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้งานประทับใจ

คุณณัชชา โกมลฐิติ

หลักสูตร General Digital Skills

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา: NEURON0107
  4.7
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 1221/5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 21 สิงหาคม 2566

 • เวลาเรียน

  วันที่ 21 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

 • เนื้อหา

  4 บทเรียน

 • วิดีโอ

  13 วีดีโอ

 • ระยะเวลา

  68 นาที

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

มุ่งเน้นความเข้าใขพื้นฐานของการออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานรวมถึงการสร้างต้นแบบอย่างง่าย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการออกแบบแอปพลิเคชัน (Application Design) และหลักการใช้งานเบื้องต้น

  2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หรือ UX (User Experience) และ ส่วนต่อประสานผู้ใช้หรือ UI (User Interface) และหลักการใช้งานเบื้องต้น

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz)แต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งในเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร

  บทที่ 1 แนะนำการเรียนรู้ Designing Meaningful Applications

  บทที่ 2 การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience), ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface)

            - การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience), ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface)

            - หลักการการออกแบบแอปพลิเคชัน (Application Design)

  บทที่ 3 การออกแบบแอปพลิเคชัน (Application Design)

           - การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience), ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface)

           - หลักการการออกแบบแอปพลิเคชัน (Application Design)    

           - หลักการการค้นคว้าข้อมูล

           - การตั้งคำถาม

           - กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

           - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

           - หลักการสร้างแบบจำลองของผู้ใช้ (Persona)

           - หลักการสร้างเส้นทางของผู้ใช้ (User Journey)

           - การทำภาพโครงร่าง (Wireframe)  

           - การทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ (Concept Testing)

           - การพัฒนาต้นแบบจากโครงร่างเป็นผลิตภัณฑ์จริง (Prototype)

           - สรุปการเรียนรู้ วิชาDesigning MeaningfulApplications

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สแนะนำ