หลักสูตรด้านการลงทุน (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

หลักสูตร ทักษะชีวิตสร้างความมั่นคงทางการเงิน SET e-Learning

 • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
 • รหัสวิชา:
  5.0
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เนื้อหา

  เรียน 8 รายวิชา จากหลักสูตรด้านการลงทุน

 • วิดีโอ

  8 รายวิชา

 • ระยะเวลา

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ตามที่หลักสูตรกำหนด

 • ประกาศนียบัตร

  SET & Chula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรด้านการลงทุน หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 8 วิชา เรียนรู้ กลไกหรือวิธีการที่ใช้ในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินต้น หรือเพื่อให้เงินมีมูลค่ามากขึ้นในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของการลงทุน  เพื่อUpskill ด้านการเงินเบื้องต้น เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานและการลงทุนอย่างมืออาชีพเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้คนไทยมีทักษะด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1. รู้ความสำคัญของการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน เพื่อวางแผนลงทุนได้อย่างเหมาะสม

  2. รู้วิธีเลือกลงทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่สนามลงทุนอย่างมั่นใจ

  3. รู้ขั้นตอนการวางแผนลงทุนแบบ Step by Step เพื่อสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว

  4. เข้าใจความสำคัญของการจัดสินทรัพย์ลงทุน พร้อมเรียนรู้แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะกับตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนสู่ความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

  5. รู้แนวคิดในการสร้างและบริหารพอร์ตหุ้น พร้อมแนะนำกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตหุ้นทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

  6. รู้แนวทางการติดตามและวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตหุ้น ตลอดจนการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลตอบแทน และการปรับพอร์ตหุ้นในสถานการณ์ต่าง 

  7. รู้จักคุณลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และ เข้าใจหลักการในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกหุ้นได้เองเบื้องต้น พร้อมทั้งเข้าใจกลไกการซื้อขาย เงื่อนไข ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุน  ตลอดจนแหล่งในการหาข้อมูลหุ้นเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้ในการลงทุนของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

  8. รู้เป้าหมายชีวิตและเข้าใจลักษณะกองทุนรวม สามารถสร้างพอร์ตกองทุนของตนเองและเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายได้ พร้อมตัดสินใจลงทุนได้ถูกสไตล์และบริหารพอร์ตลงทุนได้ถูกวิธี

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  ตามที่หลักสูตรกำหนด

หมายเหตุ

  ชุดความรู้นี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

  ชุดความรู้ด้านการลงทุน

  เรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุน เพื่อให้มั่นคงทางการเงินในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตทางการเงิน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่สนามลงทุนอย่างมั่นใจ และเสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายป้าหมายทางการเงินในอนาคต  จาก 8 รายวิชาดังนี้

  1. ครบเครื่องเรื่องลงทุน ตอน อยากลงทุน ต้องรู้จักผลตอบแทนและความเสี่ยง

  2. ครบเครื่องเรื่องลงทุน ตอน รอบรู้ ผลิตภัณฑ์ลงทุน

  3. ครบเครื่องเรื่องลงทุน ตอน มือใหม่กับ 5 Steps ลงทุน

  4. ปั้นพอร์ตหุ้น ตอน จัดทัพลงทุนมุ่งวัตถุประสงค์

  5. ปั้นพอร์ตหุ้น ตอน กลยุทธ์บริหารพอร์ตหุ้นแบบมืออาชีพ

  6. ปั้นพอร์ตหุ้น ตอน ปรับพอร์ตหุ้นให้รอดทุกวิกฤต

  7. ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่

  8. ห้องเรียนกองทุนรวม The Series

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สแนะนำ