หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

หลักสูตร ทักษะชีวิตสร้างความมั่นคงทางการเงิน SET e-Learning

 • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
 • รหัสวิชา:
  5.0
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เนื้อหา

  เรียน 10 รายวิชา จากหลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน

 • วิดีโอ

  10 รายวิชา

 • ระยะเวลา

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ตามที่หลักสูตรกำหนด

 • ประกาศนียบัตร

  SET&Chula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 10 วิชา เรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้เงินของบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยการวางแผนนี้จะพิจารณาทั้งทรัพย์สินที่มีอยู่ รายได้ รายจ่าย และเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในอนาคต เพื่อ Upskill ด้านการเงินเบื้องต้น เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานและการลงทุนอย่างมืออาชีพเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้คนไทยมีทักษะด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน เช่น การเพิ่มรายได้ของธุรกิจ การลดค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนในอนาคตได้

  2. ทำงบประมาณ กำหนดรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เช่น รายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และอื่นๆได้

  3. วางแผนการเงินสด กำหนดว่าจะมีเงินสดอยู่เท่าไหร่ในแต่ละเดือน และจะใช้เงินสดเพื่อชำระหนี้สินหรือซื้อสินค้าอะไร

  4. วางแผนการลงทุน กำหนดว่าจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอะไร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  5. วางแผนการเกษียณ กำหนดว่าจะเกษียณในอายุเท่าไหร่ และจะมีเงินเก็บเพื่อใช้ในช่วงเกษียณเท่าไหร่

  6. วางแผนการป้องกันความเสี่ยง กำหนดว่าจะมีเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่ และจะใช้วิธีการประกันภัยหรือวิธีอื่นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจหรือครอบครัวได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz)แต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  รายวิชาจากชุดความรู้นี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

  ชุดความรู้ด้านการวางแผนการเงิน (Financial Planning)

  เรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้เงินของบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยการวางแผนนี้จะพิจารณาทั้งทรัพย์สินที่มีอยู่ รายได้ รายจ่าย และเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในอนาคต 

  จำนวน 10 วิชา ดังนี้

        1. ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน

        2. คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนชีวิตมั่นคง

        3. วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต

        4. ชีวิตสมดุล ชีวิตพอเพียง

        5. การเงินพอเพียง การเงินมั่นคง

        6.ลงทุนพอเพียง มั่งคั่งยั่งยืน

        7. วัย 20+ เริ่มต้นดี… ชีวิตไม่มีติดลบ

        8. วัย 40+ สร้างชีวิตมั่นคง… ลงทุนมั่งคั่ง

        9. วัย 50+ เตรียมชีวิตมั่งคั่ง… รับวันเกษียณ

       10. วัย 60+ บริหารเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สแนะนำ