หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

หลักสูตร ทักษะชีวิตสร้างความมั่นคงทางการเงิน SET e-Learning

 • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
 • รหัสวิชา:
  5.0
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เนื้อหา

  เรียน 4 รายวิชา จากหลักสูตรด้านผู้ประกอบการ

 • วิดีโอ

  4 รายวิชา

 • ระยะเวลา

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ตามที่หลักสูตรกำหนด

 • ประกาศนียบัตร

  SET&Chula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรด้านการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 4 วิชา เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต  เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยเฉพาะ Growth mindset รวมถึงทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills) เรียนรู้วิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า   เรียนรู้วิธีการสำคัญทั้ง 5 ขั้นตอน Empathize, Define, Idea, Prototype and Test ผ่าน Case Study ที่จะได้ฝึกคิดและทำไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1. เพื่อให้รู้จักกับลักษณะของธุรกิจสตาร์ทอัพ  และเข้าใจวิธีการเติบโตของสตาร์ทอัพ

  2. รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ 

  3. เห็นความสำคัญของทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills)

  4. เข้าใจความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม รวมถึงแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

  5. เพื่อให้เห็นวิธีการทดสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรมด้วย Business Model Canvas ผ่านกรณีศึกษา

  6. เพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากหลักสูตร Design Thinking ด้วยการฝึกปฏิบัติผ่าน Case Study 

  7. เพื่อให้รู้จักเครื่องมือและ Template ที่ใช้ประกอบในการทำ Design Thinking รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ได้จากตัวอย่าง Case Study

  8.  เพื่อให้ได้เทคนิควิธีการคิดในกระบวนการต่างๆ ของการทำ Design Thinking 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz)แต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  รายวิชาจากชุดความรู้นี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

  ชุดความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ

  เรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้มั่นคงทางการเงินในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตทางการเงิน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่สนามลงทุนอย่างมั่นใจ และเสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายป้าหมายทางการเงินในอนาคต  จาก 4 รายวิชาดังนี้

  1.รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ 

  2.แนวคิดของผู้ประกอบการ

  3.แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม

  4. การประยุกต์ใช้ Design Thinking เพื่อพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สแนะนำ