หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

หลักสูตร ทักษะชีวิตสร้างความมั่นคงทางการเงิน SET e-Learning

 • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
 • รหัสวิชา:
  5.0
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เนื้อหา

  เรียน 5 รายวิชา จากหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ

 • วิดีโอ

  5 รายวิชา

 • ระยะเวลา

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  เข้าเรียนอย่างน้อย 80 % และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Neuorn & SET

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 5 วิชา เรียนรู้ เส้นทางการประกอบอาชีพ แนะนำเทคนิควางแผนการเงิน สำหรับทุกเส้นทางอาชีพ แนะนำเรื่องต้องรู้ก่อนไปสมัครงาน หลักการพิจารณาเข้าทำงานมีอะไรบ้าง แนะนำอาชีพ Content Creator ออนไลน์ ที่สามารถนำมาใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ พร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการทำ Content และการสร้างรายได้ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ แนะนำวิถีชีวิตการทำงานในยุค Digital ที่ต้องทำหลายอาชีพในเวลาเดียวกัน รวมถึง แนะนำเทคนิคการทำหลายอาชีพอย่างไรให้ได้ดี และมีความสมดุล พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการเงิน และการกระจายความเสี่ยง เพื่อที่ผู้ฟังสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจต่อไป

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพต่างๆ เทคนิควางแผนการเงินสำหรับทุกเส้นทางอาชีพ

  2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาเลือกรับพนักงานเข้าทำงานขององค์กร และบริษัทต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการไปสมัคร พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงินเดือนก้อนแรก

  3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Content และการสร้างรายได้จากการขาย Content ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงแนะนำเคล็ดลับการวางแผนการเงิน

  4. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในยุค Digital ที่ต้องทำหลายอาชีพในเวลาเดียวกัน รวมถึง แนะนำเทคนิคการทำหลายอาชีพอย่างไรให้ได้ดี พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับ

  การวางแผนบริหารการเงิน และการกระจายความเสี่ยง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  เข้าเรียนอย่างน้อย 80 % และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

หมายเหตุ

  รายวิชาจากชุดความรู้นี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

  ชุดความรู้ด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ

  เรียนรู้หลักด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ  จาก 5 รายวิชาดังนี้

  1. อาชีพยุคใหม่ทำอะไรแล้วปัง  

  2. มนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของกิจการ แบบไหนคือทางของเรา

  3. เรื่องต้องรู้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มทำงาน

  4. Content Creator ออนไลน์ : อาชีพยอดฮิตพิชิตเงินล้าน

  5. การทำงานของคนเจนใหม่ สวมหมวกหลายใบ ไม่ใช่จับปลาหลายมือ

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สแนะนำ