หลักสูตรด้านการบริหารจัดการหนี้ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

หลักสูตร ทักษะชีวิตสร้างความมั่นคงทางการเงิน SET e-Learning

 • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
 • รหัสวิชา:
  5.0
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 9 มกราคม 2567

 • เนื้อหา

  เรียน 6 รายวิชา จากหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหนี้

 • วิดีโอ

  6 รายวิชา

 • ระยะเวลา

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ตามที่หลักสูตรกำหนด

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Neuron & SET

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการหนี้ เรียนจากหลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 6 วิชา เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินเชื่อรูปแบบต่าง ๆ การประเมินความพร้อมของตนเองและสิ่งที่ควรทำก่อนก่อหนี้  การบริหารจัดการหนี้เมื่อหนี้และวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อรับมือตั้งแต่เริ่มเป็นหนี้เสีย เทคนิคบริหารจัดการหนี้บ้านและผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดไว บริหารจัดการหนี้รถและการผ่อนรถอย่างไรให้หมดไว  แนะนำเทคนิคการวางแผนการใช้จ่ายและการออมเงิน

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกัน (Preventive) เกี่ยวกับเรื่องหนี้ 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหนี้

  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้ ทั้งก่อนก่อหนี้ และเมื่อเป็นหนี้แล้ว ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อภาระหนี้เกินรับมือ

  4. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเช่าบ้าน รวมถึงแนะนำเทคนิคบริหารจัดการหนี้บ้านและผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดไว

  5. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเลือกซื้อรถ รวมถึงอธิบายข้อดี ข้อควรระวังของรถยนต์แต่ละประเภท พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคบริหารจัดบริหารจัดการหนี้รถและการผ่อนรถอย่างไร

  ให้หมดไว

  6. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการใช้จ่าย พร้อมทั้งสอดแทรกเทคนิคการวางแผนการใช้จ่ายและการออมเงิน

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80 % การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz)แต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  รายวิชาจากชุดความรู้นี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  วิชา 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) หมวดสหศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

  ชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้

  เรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกัน (Preventive) เกี่ยวกับเรื่องหนี้   แก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหนี้  การตัดสินใจเลือกซื้อ บ้าน หรือรถยนต์ รวมถึงแนะนำเทคนิคบริหารจัดการหนี้บ้าน และ รถยนต์ ผ่อนอย่างไรให้หมดไว เรียนรู้การวางแผนใช้จ่ายและหลักการบริหารจัดการหนี้ จาก 6 รายวิชาดังนี้

  1. รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง

  2.เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง

  3.แก้ปัญหาหนี้เสียยังไงดี

  4. เริ่มทำงาน ซื้อหรือเช่าบ้าน ดีกว่ากัน

  5. ก่อนซื้อรถคู่ใจ คิดแบบไหนใช่เลย

  6. วัยรุ่นแบบ “ของมันต้องมี” ไม่สร้างหนี้ แถมสร้างตัว

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สแนะนำ