มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

อ.มณฑิรา ดำรงมณี

หลักสูตร Chula MOOC

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา: CHULAMOOC1611.CU02
  4.9
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 1156/2000
 • ลงทะเบียน

  7 มีนาคม 2565

 • เวลาเรียน

  7 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565

 • เนื้อหา

  8 บทเรียน

 • วิดีโอ

  8 VDO

 • ระยะเวลา

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  CHULA MOOC

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง Parts of Speech สอนให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ แยกคำชนิดต่างๆ ได้ โดยดูจาก suffixes สามารถนำความรู้เบื้องต้นนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำโจทย์ที่ทดสอบเรื่อง parts of speech ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเติมคำ หรือ error identification

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน
  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ และสามารถแยกคำชนิดต่างๆ ได้

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้
หมายเหตุ
  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
เนื้อหาหลักสูตร
  เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ ประกอบด้วย

  EP 1 : Parts of speech

  EP 2 : Noun-Forming Suffixes

  EP 3 : Adjective Forming Suffixes

  EP 4 : Verb Adverb Forming Suffixes

  EP 5 : Parts of speech # 1

  EP 6 : Parts of speech # 2

  EP 7 : Error Identification # 1

  EP 8 : Error Identification # 2
อาจารย์ผู้สอน
  • ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี

  สถาบันภาษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ