มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: Conversation มั่นใจ รุ่นที่ 2 (จุฬาฯ)

อ.มณฑิรา ดำรงมณี

หลักสูตร Chula MOOC

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา: CHULAMOOC1615.CU02
  4.9
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 1218/2000
 • ลงทะเบียน

  5 กรกฎาคม 2565

 • เวลาเรียน

  5 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565

 • เนื้อหา

  10 บทเรียน

 • วิดีโอ

  10 วีดีโอ

 • ระยะเวลา

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Mooc

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนว Conversation หรือ Part ที่เรียกว่า Speaking โดยนำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน
  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคสนทนาต่าง ๆ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการอ่านไปใช้อย่างถูกต้อง
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้
หมายเหตุ
  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป 2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
เนื้อหาหลักสูตร
  โดยเนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: Conversation มั่นใจ ประกอบด้วย

  EP 1 - Conversations

  EP 2 - Longer Conversations

  EP 3 - Understanding Idioms #1

  EP 4 - Understanding Idioms #2

  EP 5 - Expressions and Idioms #1

  EP 6 - Expressions and Idioms #2

  EP 7 - Expressions and Idioms #3

  EP 8 - Proverbs #1

  EP 9 - Proverbs #2

  EP 10 - Proverbs #3
อาจารย์ผู้สอน
  • ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี

  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ