PROMOTION

Cloud Computing for Everyone

ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี

หลักสูตร General Digital Skills

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา: NEURON0102
  4.8
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 841/5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 • เวลาเรียน

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566

 • เนื้อหา

  5 บทเรียน

 • วิดีโอ

  5 วีดีโอ

 • ระยะเวลา

  36 นาที

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1. อธิบายความแตกต่างของการใช้โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ และโครงสร้างพื้นฐานบนทีตั้ง

  2. อธิบายแนวคิดในการคิดค่าใช้จ่ายบนคลาวด์

  3. อธิบายรูปแบบของการให้บริการบนคลาวด์

  4. อธิบายแนวคิดเบื้องต้นในการรักษาความปลอดภัยเมื่อใช้คลาวด์

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

  3. วิชานี้เป็นส่วนหนี่งในการเรียนวิชา 0295103  Learning For Life (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

  1. รู้จักคลาวด์

  2. การคิดค่าใช้จ่ายบนคลาวด์

  3. บริการบนคลาวด์

  4. ความปลอดภัยบนคลาวด์

  5. ตัวอย่างการใช้คลาวด์

อาจารย์ผู้สอน
  • ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ