คอร์สโปรโมชั่น

PROMOTION

รู้ทันกลโกงหลอกลวงบนโลกออนไลน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  • พลเมืองที่ดีของสังคมโลก
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ที่ว่าง 260/5000
PROMOTION

Design Thinking for Digital Solutions

คุณกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานของการสร้างสรรค์ Solution โดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบ และเข้าใจจุดเริ่มต้นการตั้งสมมติฐาน เข้าใจผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์การแก้ปัญหาด้วยดิจิทัล

ที่ว่าง 1203/5000
PROMOTION

เทรดหุ้นแบบไม่เฝ้าจอ (สำหรับนักศึกษาและคนที่ทำงานประจำ)

คุณธนพร เจียรนัยกุลวานิช

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 22 มีนาคม 2566

ให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัว ให้ผู้เรียนเข้าใจเงื่อนไขการซื้อขายและการวางแผนการเทรดในแบบของตัวเอง ให้ผู้เรียนได้รู้จักโปรแกรมที่จะช่วยให้สามารถซื้อขายหุ้นแบบไม่เฝ้าจอได้

ที่ว่าง 3659/5000
PROMOTION

Inclusive teamwork

อาจารย์ชื่นอุษา ชลศึกษ์ จันทรา

  • ความเป็นผู้นำ
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 20 มีนาคม 2566

การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานในทุกองค์กร ด้วยเหตุผลที่ว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรมีความซับซ้อนมากขี้น การแก้ไขปัญหา 1 ปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหลักการคิดเดียวได้ แต่ต้องอาศัยหลักการคิดจากคนหลากหลายประสบการณ์ หลากหลายความรู้มาทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา วิชา Inclusive Teamwork การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีและพยายามค้นหาบุคคลที่มีความสามารถด้านนี้มาทำงานในองค์กร

ที่ว่าง 1154/5000
PROMOTION

NFT - A New Way for Marketing

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 10 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ในคอร์ส NFT - A New Approach To Marketing Strategy จะเป็นการบรรยายให้เข้าใจตั่งแต่พื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทับประเภท Fungible และ Non-Fungible Token รวมถึง Concept และการประยุกต์ Idea ให้เกิดมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible พร้อมยกตัวอย่างธุรกิจจริงที่นําสินทรัพย์ประเภทของ NFT นํามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกยุคเทคโนโลยี

ที่ว่าง 981/5000
PROMOTION

Tips for managing stress & anxiety in daily life

คุณกุลปริยา ศิริพานิช

  • มีสุขภาวะที่ดี
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 8 ธันวาคม 2565 – จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

เคล็ดลับการจัดการความเครียด และเคล็ดลับการจัดการความวิตกกังวลในชีวิต

ที่ว่าง 773/5000
PROMOTION

การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน (Prototyping Applications)

นวพร ปานดี

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

ที่ว่าง 772/5000
PROMOTION

Exploring Digital Technology Landscape

อ. ดร.นฤมล ประทานวณิช

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

อินเทอร์เน็ต วิวัฒนาการของเว็บไซต์ บริการบนคลาวด์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ที่ว่าง 746/5000
PROMOTION

Cloud Computing for Everyone

ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

ที่ว่าง 841/5000
PROMOTION

Exploring Mixed Realities

นายนพดล รัตนวิเศษรัตน์

  • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Mixed Reality (MR) , Augmented Reality (AR), Virtual reality (VR) รวมไปถึงตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ของ MR, AR, VR ซึ่งจะต่อยอดไปสู่คอนเซปของ Digital twins, Metaverse ที่เป็นการใช้งานผสมผสานหลายเทคโนโลยีเข้าด้วยกันรวมไปถึงการทำงานร่วมกันบนโลก Metaverse หรือการใช้งานเทคโนโลยี MR ในการทำงานร่วมกันและปิดท้ายด้วยการทดลองสร้างวัตถุ 3D

ที่ว่าง 359/5000