PROMOTION

การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน (Prototyping Applications)

นวพร ปานดี

หลักสูตร General Digital Skills

 • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
 • รหัสวิชา: NEURON0104
  4.8
 • หน่วยกิต :

FREE
ที่ว่าง 772/5000
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

 • เวลาเรียน

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566

 • เนื้อหา

  10 บทเรียน

 • วิดีโอ

  10 วีดีโอ

 • ระยะเวลา

  66 นาที

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 • ประกาศนียบัตร

  Chula Neuron

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
'
เกี่ยวกับรายวิชา

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1.ผู้เรียนบอกความสำคัญของการสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันได้

  2.ผู้เรียนบอกประเภทของต้นแบบแอปพลิเคชันและความเหมาะสมในการสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันแบบต่าง ๆ ได้

  3.ผู้เรียนบอกบทบาทของการสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันในกระบวนการ Design Thinking ได้

  4.ผู้เรียนรู้จักโปรแกรมที่สามารถใช้ในการสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน

  5.ผู้เรียนลงมือทำต้นแบบแอปพลิเคชันแบบ Wireframe และ Hi-fi ด้วยโปรแกรม Figma ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz)แต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest/Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

  3. วิชานี้เป็นส่วนหนี่งในการเรียนวิชา 0295103  Learning For Life (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

  บทที่ 1 แอปพลิเคชันที่ "ไม่มีใครใช้"

  บทที่ 2 ต้นแบบแอปพลิเคชันและประโยชน์

  บทที่ 3 ประเภทของโปรโตไทป์

  บทที่ 4 โปรโตไทป์ในการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

  บทที่ 5 เครื่องมือสำหรับทำโปรโตไทป์

  บทที่ 6 รับชมภาพรวมการทำโปรโตไทป์

  บทที่ 7 จากไอเดียสู่สเก็ตช์ (Sketch)

  บทที่ 8 การทำไวร์เฟรม (Wireframe

  บทที่ 9 สร้างโปรโตไทป์ที่มีปฏิสัมพันธ์

  บทที่ 10 โปรโตไทป์แบบไฮไฟ (Hi-Fi)

อาจารย์ผู้สอน
  • คุณนวพร ปานดี

  UX/UI Designer

คอร์สแนะนำ