การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยี

รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

หลักสูตร Chula Mooc Flexi

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา : 0299008
  5.0
 • หน่วยกิต :
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
  สำหรับนิสิตจุฬาฯ : ลงทะเบียนเรียน ตามภาคการศึกษาที่จุฬากำหนด
  สำหรับบุคคลทั่วไป : ไม่จำกัดช่วงเวลาเรียน

 • เนื้อหา

  7 ครั้ง

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศณียบัตร

  Chula MOOC Flexi

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
เกี่ยวกับรายวิชา

     คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับทุกคน หลักปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐานและความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                  

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1) อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล

  2) อธิบายพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

  3) อธิบายความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับทุกคน

  4) อธิบายหลักปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  5) นำเสนอการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  6) อธิบายความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  7) อธิบายพื้นฐานและความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  1. การประเมินความรู้ทางวิชาการ จำนวน 7 รายวิชา (ผ่าน pretest/posttest ในระบบ) ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

  2. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP  (online และ/หรือ onsite ให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกับเนื้อหาออนไลน์ในรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

  3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP

หมายเหตุ

  รายวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา “ Chula MOOC Flexi ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
  • รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณณัฐกรณ์ ธีระประยุติ

  Co-founder Incognito Lab

  • คุณธนา พงษ์กิตติหล้า

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • ผศ.ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล

  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์

  ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

คอร์สแนะนำ