การบริหารโครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันยุคใหม่

ศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ

หลักสูตร Chula Mooc Flexi

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา : 0299007
  5.0
 • หน่วยกิต :
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
  สำหรับนิสิตจุฬาฯ : ลงทะเบียนเรียน ตามภาคการศึกษาที่จุฬากำหนด
  สำหรับบุคคลทั่วไป : ไม่จำกัดช่วงเวลาเรียน

 • เนื้อหา

  5 ครั้ง

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศณียบัตร

  Chula MOOC Flexi

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
เกี่ยวกับรายวิชา

     คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อสร้างข้อกำหนดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ พื้นฐานและความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1) อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล

  2) วิเคราะห์ความต้องการเพื่อสร้างข้อกำหนดในการพัฒนาซอฟต์แวร์

  3) สร้างต้นแบบแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว

  4) นำเสนอการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

  5) อธิบายพื้นฐานและความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  1. การประเมินความรู้ทางวิชาการ จำนวน 5 รายวิชา (ผ่าน pretest/posttest ในระบบ) ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

  2. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP  (online และ/หรือ onsite ให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกับเนื้อหาออนไลน์ในรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

  3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP

หมายเหตุ

      รายวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา “Chula MOOC Flexi” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
  • ศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี

  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณกวิน เมศร์ศิริตระกูล

  บริษัท Skooldio จำกัด

  • ผศ.สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์

  บริษัท Skooldio จำกัด

  • รศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์

  ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

คอร์สแนะนำ