NEW

การรู้เท่าทันดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต

หลักสูตร Chula Mooc Flexi

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา : 0299001
  5.0
 • หน่วยกิต :
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
  สำหรับนิสิตจุฬาฯ : ลงทะเบียนเรียน ตามภาคการศึกษาที่จุฬากำหนด
  สำหรับบุคคลทั่วไป : ไม่จำกัดช่วงเวลาเรียน

 • เนื้อหา

  10 ครั้ง

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศณียบัตร

  Chula MOOC Flexi

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
เกี่ยวกับรายวิชา

     คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Spreadsheet พื้นฐานการโค้ดผ่านการทำโปรแกรมแบบบล็อก หลักสูตรวิทยาการคำนวณในประเทศไทย การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับทุกคน พื้นฐานและความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1) อธิบายหลักการของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

  2) อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง

  3) วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายวิทยาการข้อมูล

  4) อธิบายวิทยาการคำนวณและโค้ดดิง

  5) อธิบายความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  1.การประเมินความรู้ทางวิชาการ จำนวน 10 รายวิชา (ผ่าน pretest/posttest ในระบบ) ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

  2. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP (online และ/หรือ onsite) ให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกับเนื้อหาออนไลน์ในรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

  3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP

หมายเหตุ

  รายวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา “Chula MOOC Flexi” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
  • รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร. ฑิตยา หวานวารี

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

  บริษัท Skooldio จำกัด

  • รศ.ดร. โปรดปราน บุณยพุกกณะ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.พรรณราย ศิริเจริญ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.นฤมล ประทานวณิช

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณณัฐกรณ์ ธีระประยุติ

  Co-Founder, Incognito Lab

  • ผศ.ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์

  ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

คอร์สแนะนำ