NEW

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษาไพทอน

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ

หลักสูตร Chula Mooc Flexi

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา : 0299004
  5.0
 • หน่วยกิต :
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
  สำหรับนิสิตจุฬาฯ : ลงทะเบียนเรียน ตามภาคการศึกษาที่จุฬากำหนด
  สำหรับบุคคลทั่วไป : ไม่จำกัดช่วงเวลาเรียน

 • เนื้อหา

  4 ครั้ง

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศณียบัตร

  Chula MOOC Flexi

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
เกี่ยวกับรายวิชา

    คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน      การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1) อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล 

  2) วิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

  3) เขียนโปรแกรมภาษา Python

  4) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  1. การประเมินความรู้ทางวิชาการ จำนวน 4 รายวิชา (ผ่าน pretest/posttest ในระบบ) ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

  2. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP (online และ/หรือ onsite) ให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกับเนื้อหาออนไลน์ในรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

  3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP

หมายเหตุ

         รายวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา “Chula MOOC Flexi” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
  • ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร. ฑิตยา หวานวารี

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

  บริษัท Skooldio จำกัด

  • รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร. โปรดปราน บุณยพุกกณะ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อ.ชินวิทย์ ชลิดาพงศ์

  CEO
  Eikonnex AI Co., Ltd.

คอร์สแนะนำ