NEW

พัฒนาต้นแบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งด้วยตนเอง

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

หลักสูตร Chula Mooc Flexi

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา : 0299003
  5.0
 • หน่วยกิต :
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
  สำหรับนิสิตจุฬาฯ : ลงทะเบียนเรียน ตามภาคการศึกษาที่จุฬากำหนด
  สำหรับบุคคลทั่วไป : ไม่จำกัดช่วงเวลาเรียน

 • เนื้อหา

  7 ครั้ง

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศณียบัตร

  Chula MOOC Flexi

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
เกี่ยวกับรายวิชา

     คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษา Python โครงงานพัฒนาต้นแบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1) อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล

  2) อธิบายพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

  3) อธิบายหลักการของอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT)

  4) สร้างต้นแบบแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว

  5) อธิบายแนวคิดเชิงคำนวณ

  6) เขียนโปรแกรมภาษา Python

  7) นำเสนอโครงงานพัฒนาต้นแบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  1.การประเมินความรู้ทางวิชาการ จำนวน 7 รายวิชา (ผ่าน pretest/posttest ในระบบ) ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

  2.เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP (online และ/หรือ onsite) ให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกับเนื้อหาออนไลน์ในรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

  3.ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP

หมายเหตุ

  รายวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา “Chula MOOC Flexi” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
  • ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร. ฑิตยา หวานวารี

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณกวิน เมศร์ศิริตระกูล

  Product Manager และ Former, UX/UI Designer
  บริษัท Skooldio จำกัด

  • ผศ.ดร.นฤมล ประทานวณิช

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร. โปรดปราน บุณยพุกกณะ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อ.ชินวิทย์ ชลิดาพงศ์

  CEO
  Eikonnex AI Co., Ltd.

  • คุณปณิดา วิริยะชัยพร

  • คุณไกรฤกษ์ ตรีทิพสุนทร

คอร์สแนะนำ