NEW

พื้นฐานการพัฒนาเว็บ

อ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

หลักสูตร Chula Mooc Flexi

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา : 0299002
  5.0
 • หน่วยกิต :
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
  สำหรับนิสิตจุฬาฯ : ลงทะเบียนเรียน ตามภาคการศึกษาที่จุฬากำหนด
  สำหรับบุคคลทั่วไป : ไม่จำกัดช่วงเวลาเรียน

 • เนื้อหา

  10 ครั้ง

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศณียบัตร

  Chula MOOC Flexi

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
เกี่ยวกับรายวิชา

     คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับทุกคน การสร้างเว็บด้วย HTML และ CSS การเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript การจัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว โครงงานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1) อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล

  2) อธิบายพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

  3) อธิบายความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับทุกคน

  4) สร้างเว็บด้วย HTML และ CSS

  5) เขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

  6) อธิบายการจัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL

  7) สร้างต้นแบบแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว

  8) นำเสนอโครงงานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

  9) อธิบายความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  10) อธิบายแนวคิดเชิงคำนวณ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  1.การประเมินความรู้ทางวิชาการ จำนวน 10 รายวิชา (ผ่าน pretest/posttest ในระบบ) ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

  2.เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP (online และ/หรือ onsite) ให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกับเนื้อหาออนไลน์ในรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

  3.ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP

หมายเหตุ

  รายวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา “Chula MOOC Flexi” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
  • อ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร. ฑิตยา หวานวารี

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ.ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง

  คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณณัฐกรณ์ ธีระประยุติ

  Co-Founder, Incognito Lab

  • ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณไท ปังสกุลยานนท์

  บริษัท Skooldio จำกัด

  • รศ.ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณกวิน เมศร์ศิริตระกูล

  Product Manager และ Former, UX/UI Designer
  บริษัท Skooldio จำกัด

  • คุณพิเชฐ อิฐงาม

  บริษัท Skooldio จำกัด

  • คุณธนา พงษ์กิตติหล้า

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • ผศ.ดร.นฤมล ประทานวณิช

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ