NEW

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี

หลักสูตร Chula Mooc Flexi

 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 • รหัสวิชา : 0299005
  5.0
 • หน่วยกิต :
 • ลงทะเบียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 • เวลาเรียน

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
  สำหรับนิสิตจุฬาฯ : ลงทะเบียนเรียน ตามภาคการศึกษาที่จุฬากำหนด
  สำหรับบุคคลทั่วไป : ไม่จำกัดช่วงเวลาเรียน

 • เนื้อหา

  6 ครั้ง

 • เอกสาร

  ไม่มี

 • เกณฑ์เรียนจบ

  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 • ประกาศณียบัตร

  Chula MOOC Flexi

 • กลุ่มเป้าหมาย

  บุคคลทั่วไป

แนะนำรายวิชา
เกี่ยวกับรายวิชา

     คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน การเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่ต้องมีผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ได้จากเรียน

  1) อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัล

  2) อธิบายปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML)

  3) เขียนโปรแกรมภาษา Python

  4) อธิบายการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน และการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่ต้องมีผู้สอน

  5) วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  1.การประเมินความรู้ทางวิชาการ จำนวน 6 รายวิชา (ผ่าน pretest/posttest ในระบบ) ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

  2.เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP  (online และ/หรือ onsite ให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกับเนื้อหาออนไลน์ในรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

  3.ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CUVIP

หมายเหตุ

     รายวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา “Chula MOOC Flexi” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
  • ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี
  • คณะวิทยาศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อ.ชินวิทย์ ชลิดาพงศ์

  CEO Eikonnex AI Co., Ltd.

  • ผศ. ดร.นฤมล ประทานวณิช

  ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ